LANGROVÁ, A

Seznam zkratek

adj.          adjektivum, -ivní

adv.         adverbium

aj.            a jiný, a jiní

akuz.        akuzativ, -ní

apod.       a podobně

atd.          a tak dále

býv.         bývalý

č.             čas

čes.          český

dat.          dativ, -ní

dolož.      doloženo

doudl.       doudlebský

dř.            dříve

f.             femininum

gen.         genitiv, -ní

imp.         imperativ, -ní

ind.          indikativ

inf.          infinitiv, -ní

inform.    informátor

instr.        instrumentál, -ový

j               mladá generace (junior)

jč.            jihočeský

již.           jižní, -ě

jjv.           jihojihovýchodní, -ě

jjz.           jihojihozápadní, -ě

jv.            jihovýchod, -ní, -ně

jz.            jihozápad, -ní

jzč.          jihozápadočeský

km           kilometr

kol.          kolektiv

kond.       kondicionál

lid.           lidový

lok.          lokál

m.            maskulinum

m n. m.    metry nad mořem

min.         minulý

n.             neutrum

např.        například

nar.          narozen

nář.          nářečí, nářeční

nepřízv.   nepřízvučný

neživ.      neživotný

nom.        ominativ, -ní

obl.          oblast, -ní

obyv.       obyvatel

okr.         okres

os.           osoba, -ní

pl.            plurál, -ový

plt.          plurale tantum

poč.         počátek

popř.       popřípadě

préz.        prézens, prézentní

protet.     protetický

předp.      předpona

přech.      přechodník

příč.         příčestí

příp.        přípona

přísl.        příslovce

přít.         přítomný

přivl.       přivlastňovací

pův.         původní

r.             rok

s              stará generace (senior)

s.             strana

samohl.    samohláska

sev.          severní, -ě

sg.            singulár, -ový

slez.         slezský

souhl.       souhláska, -ový

ssv.          severoseverovýchodní, -ě

ssz.          severoseverozápadní, -ě

stol.         století

střč.         středočeský

střm.        středomoravský

subst.       substantivum, -ivní

sv.           severovýchod, -ní, -ně

svč.          severovýchodočeský

sz.            severozápad, -ní, -ně

tj.            to je

trp.          trpný

tř.            třída

tzn.          to znamená

tzv.          takzvaný

ukaz.        ukazovací

vjv.          východojihovýchodní, -ě

vm.          východomoravský

vok.         vokativ, -ní

vsv.         východoseverovýchodní, -ě

vých.       východní, -ně

zájm.       zájmeno, -ný

záp.         západní, -ně

zč.           západočeský

zjz.          západojihozápadní, -ě

zsz.          západoseverozápadní, -ě

zvl.          zvláště

zvrat.       zvratný

živ.          životný