ČJA 2

212 Velikonoce (2068)

1    M         veliká noc (též 701) — velká noc (velké noci 636, 813)

velkanoc

velikonoc f. 680 — velkonoc f. (65 plt.)

velikonoce — velkonoce

červení svátki

červení vejce

šmigrust 721, 806, 812 (šmәgrúst 747, šmerkust 135, -ú- 161, šmekústr 137)

N          velikonočňí svátki, pomláskoví svátki

2                 Položka sledovala nář. výrazy označující Velikonoce, tj. křesťanské svátky po prvním jarním úplňku, spojené zčásti dosud s různými lidovými zvyky.

Většina zaznamenaných nář. ekvivalentů je odvozena od dvojslovného pojmenování veliká noc; to bylo motivováno církevní noční slavností konanou před velikonočním pondělím na oslavu Kristova vzkříšení (zmrtvýchvstání). Jde o názvy, které se mezi sebou liší jednak typem pojmenování (dvojslovné × jednoslovné: veliká noc × velikonoc, velká noc × velkonoc), jednak diferencemi hláskoslovnými (např. veliká noc × velká noc). Plurale tantum velikonoce/velkonoce vzniklo vlivem slova vánoce, podobnou formu mají i jiná označení svátků, např. letnice, srov. II-220 letnice.

Pokud jde o pojmenování velikonoční svátky, to jsme z mapování vyloučili, protože do nářečí proniká ze spisovného jazyka a jako takové ho lze zachytit na celém zkoumaném území.

Kromě pojmenování odvozených od sousloví veliká noc výzkum přinesl též názvy motivované jednak velikonoční pomlázkou, a to přejaté slovo šmigrust, jednak velikonočním zvykem barvit vejce: červené vejcečervené svátky.

3                 Geografické rozrůznění nář. výrazů pro sledovanou reálii se soustřeďuje především do jzč., vm. a slez. nář. oblasti. Většinový výraz velikonoce, shodný se spis. jazykem, se vyskytuje v podstatě na celém zkoumaném území, místy v redukované podobě velkonoce, a to zvláště v již. Čechách a ve vých. části svč. nář. a na záp. polovině Moravy, zde častěji jako podoba jediná.

Pro většinu vm. nářečí a Holešovsko je typické pojmenování veliká noc, na sev. a již. okrajích této oblasti stejně jako ve slez. nář. ve formě velká noc. Spřežka velkanoc je charakteristická pro přechodná nář. česko-polská. Složenina velkonoc vytváří menší areál na Frýdecku, dále mezi Kyjovem a Mikulovem, roztroušeně se vyskytuje i jinde, např. na širokém Brněnsku. Varianta velikonoc se objevuje zcela ojediněle na Holešovsku.

V jzč. nářečích (kromě jejich již. a sv. okrajů) s přesahy do střč. nář. převládá dvojslovné pojmenování červené svátky. Spojení červne vejce je omezeno na Chodsko, Stříbrsko a Doudlebsko.

Přejatý výraz šmigrust byl zaznamenán místy na sev. okrajích vm. nář. a ve stř. části Slezska, rozptýleně i při nejvýchodnějších okrajích svč. nář. oblasti.

Nář. situace ve městech vcelku odpovídá příslušnému venkovskému okolí, často se však dokládá jediné pojmenování velikonoce.


4    červené svátky  jako sousloví jen nář.; SSJČ obl. též jarní svátky, ALJ červený svátky střč., jzč., podkrk. — Dvojslovné popisné pojmenování z adj. červený podle červených vajec a ze subst. svátky, srov. červené vejce.


červené vejce  jako sousloví jen nář.; ALJ červený vejce pomn., jč. Čes. Krumlov též ‚pomlázka‘ — Přenesením dvojslovného pojmenování červené vejce (ta se dávají většinou jako pomlázka na Velikonoční pondělí) na celé velikonoční svátky.

šmigrust  jen nář. (SSJČ též šmerkust, šmerkous, vše nář. ‚pomlázka – zvyk‘, Bš též šmirgust, oba ‚mrskačka, pol. śmigust, śmigus, oba ‚polévání vodou, pomlázka) — Přenesením na základě věcné souvislosti, adaptací výrazu přejatého z něm. (Smeckostern ‚velikonoční pomlázka, šlehání proutkem‘; zvyk sám je něm. původu), na Moravě se začátek slova přichýlil ke šmigati ,šlehat, poněvadž hlavním znakem je šlehání prutem. Srov. II-216 pomlázka (zvyk).

veliká noc  stč. velika noc, SSJČ zast. a nář., též Veliké noci círk. ‚velikonoční Boží hod — Dvojslovné pojmenování z adj. veliký a ze subst. noc, pův. stč. velika noc bylo skloňováno v obou


částech (po velicě noci), později bylo veliká noc i velikonoc.

velikonoc  stč. Jg, SSJČ zast. a nář. — Složenina, viz veliká noc.

velikonoce  Jg, SSJČ f. pomn. — Složenina z veliká noc, viz tam, plurale tantum vlivem slova noce.

velkanoc  Jg velikonoc, SSJČ velikánoc, velikénoci, oba zast., pol. Wielkanoc — Spřežka v návaznosti na pol.

velká noc  jako sousloví jen nář.; stč., SSJ Veľká noc — Dvojslovné pojmenování z adj. velký a ze subst. noc, srov. veliká noc.

velkonoc  stč., Jg, SSJČ zast. a nář. — Složenina, viz velká noc.

velkonoce  Jg, SSJČ říd. f. pomn. — Složenina z velká noc, viz tam, plt. viz velikonoce.

5    velká noc Ru 2 — velikonoce Ju 3, 4 — velkonoce Ju 1–3, 6, Ru 4 — welkonoce Po 1 — červení svátki Ju 5, Ru 1, 2 — velkí svátki Ru 1 — veli-
kono
čňí svátki Ju 3 — velkonočňí svátki Ju 1, Ru 4 — velkonočňi svátki Ju 2

6    AJK 64:2, SSA 9.96, OLA 2412, ALE 501

Pv