ČJA 4

32        pláče gen. sg. m. (1792) — mapa s. 83

čaje (350)

kouře (191)

1    M         pláče (též 512) — plače (též płače 671, 704, 722)

pláču — plu

2                 Kromě údajů morfologického charakteru přináší mapa informace i o rozšíření hláskoslovného jevu,
o krácení kmenové samohlásky: podle znění nom. sg. plač vznikl analogicky tvar plaču, plače, nejedná-li se o pč.
odlišnou kvantitu ve všech tvarech. Patrně v důsledku uplatnění disimilačního principu, aby totiž bezprostřed-
ně po sobě nenásledovaly slabiky se stejným vokálem, nerealizuje se tvar plača.

3                 Izoglosa pláče (plače) × pláču (plaču) se zhruba kryje s izoglosou přehlásky ’a > e, srov. PRO E6. Od ní na
východ jsou tvary pláču, plaču. Záp. hranice krácení kmenového -a- probíhá ve směru od Šumperku na
Boskovice, Brno k Mikulovu.

Položka se ve městech nezkoumala.

4    pláče  stč. pláča, pláčě, Db, MČ

plače  hluž. płača

plaču  sloven., pol. płaczu

5    pláče Ju 1–3, 5, Ru 2–4 — plaču Ju 6, Ru 5

6    —

7                 V podstatě stejné územní rozložení koncovek je v gen. sg. u výrazů čaje × čaju. Rozdílů proti tvarům gen. sg. slova pláč je málo. Týkají
se vlastně jen faktu, že z venkovských lokalit 656, 663, 664, 669, 671 a 680 máme doloženy též tvary čaja. Ty jsou zřejmě již nadnářeční
povahy.

Městská mluva uchovává tvary shodné s příslušným venkovským okolím, pouze na již. Moravě a ve Slezsku jsou u ml. generace hojné
tvary čaje. Často se však vyskytují u ml. generace také analogické tvary čaja (64, 66, 67, 71–73, 75); v pohraničních městech sev. Moravy do-
konce vedle sebe koexistují všechny tři formy: čaje, čaja, čaju (91–93).

Poznámka: V mor. nářečích přežívá u nejstarší generace nesklonné subst. , ve vých. Slezsku pak tej, gen. sg. teju, popř. teja.

 

Od izoglosy pláče × pláču se jen v detailech liší izoglosa kouře × kouřu. Forma kouřu je doložena ještě z lokalit 503, 505, 506 a 653.

V mor. a slez. městech jsou běžné také tvary kouře, shodné se spis. jazykem. U ml. generace mor. měst byly zachyceny rovněž inter-
dialektické tvary kouřa. Ty z tradičních nářečí doloženy nejsou.

Bh