ČJA 4

16        cibule nom. sg. f. (1139) — mapa s. 65

1    M         cibule — cebule (c-)

cibula (-ła 681, 682, 684, 711) — cebula (c-)

cibul

2                 Mapa zachycuje zeměpisné rozšíření nář. podob nom. sg. substantiva cibule, přejatého z něm. Byly zjiště-
ny především morfologické rozdíly. Vedle tvaru cibule byl zapsán i tvar s neprovedenou přehláskou ’a > e cibu-
la
(srov. PRO E6) a podoba cibul (odsunutí nevýhodného koncového -e v Čechách odstranilo homonymii nom.
a gen. sg., srov. ČJA 4-12 díže nom. sg. f.). Tvar cebula ve vých. polovině Slezska navazuje na stav v polštině. Střm.
podoba cebula je výsledkem přejetí z různých variant v němčině (zibolle, zebulle), nejde-li o reflexi pravidelné
střm. změny ci > ce (c
).

3                 Na velkém areálu v záp. polovině Čech převažuje tvar cibul. Podoba cibule zaujímá větší část Čech s pře-
sahem do sev. části centrálního úseku střm. nářečí (zde v hláskové obměně cebule). Na Moravě a ve Slezsku do-
minuje podoba cibula (v hláskové variantě cebula na stř. Moravě a ve vých. polovině slez. nářečí i s přechodo-
vými nářečími česko-polskými).

Situace ve městech se shoduje s nář. okolím.


4    cebula  pol.

cebule  Jg zast.

cibula  sloven. cibuľa, hluž. cybla

cibule  stč., Jg, MČ


5    cibule Po 1, Ju 1–4, Ru 1, 4 — cibula Ju 6, 7, Ru 5 — cibulia Ru 4 — cibul Ju 2, 5, Ru 2, 3

6    OLA 518, ALE 79

Hb