ČJA 3

226 kokrhá (928) — mapa s. 495

1    M         kokrhá — kokŕhá – kukrhá — kokirihá (kokiríhá 301,302, kokuríhá 332, kokuruhá 717) — kokiriká 609 — ku-
kirihá (kukuríhá 332, kukrlihá 623) — kukiriká 601, 609, 619, 623, 737 — kikirihá 620, 621, 624,
82 (kikiríhá 305, 308) — kikiriká — kinkiríhá 303–305 (kitkiríká 305)

svá (ś- 830, 832–834, š- 836, śpjyvo 832, spjévá 755)

sve

p’eje 818, 819

2                 Mapa zobrazuje nář. ekvivalenty výrazu (kohout) kokrhá. Předmětem výzkumu bylo příslušné sloveso
v 3. os. sg.

Většinové jsou onomatopoické názvy odvozené od pův. citoslovce, jímž se v čes. nářečích napodoboval
kohoutí hlas (kokirihí apod.; je zajímavé, že dnes se často citoslovce od slovesa liší – kohout kokrhá, ale „dělá“
kikirikí). Zpravidla byly zachyceny názvy redukované, v nichž byly vypuštěny obě samohlásky kolem centrální-
ho -r- (např. kokrhá), v daleko menším rozsahu byly uchovány názvy neredukované (např. kukirihá). Protože
jde o výrazy zvukomalebné, pojímáme je jako hláskové varianty základního pojmenování kokrhá, shodného se
spis. jazykem. Z téhož důvodu představujeme na mapě podoby s náslovným ku- i v oblasti tzv. horského nář.
typu a krátkou slabiku -ri- na Moravě i v oblasti jinak pravidelného krácení í > i, i když jí v Čechách odpovída-
jí podoby s -rí-. V těchto případech nelze totiž jednoznačně rozhodnout, zda jde o pravidelné regionální obmě-
ny, či ne. Stejný důvod nás vedl k tomu, že -kiri- píšeme na rozdíl od českého pravopisného úzu s -i-, jak to ostat-
ně v tomto případě připouští i SSJČ (vedle podob s -kyry-).

Na východě zkoumaného území byl zapsán další lexém – zpívá (s variantami zpíve a pěje), který je zpra-
vidla plně ekvivalentní s onomatopoickými výrazy, někdy však byl informátory charakterizován jako kohoutí
hlasový projev v určitou denní dobu (k. zpívá ráno, v noci, před polednem) nebo při změně počasí (k. zpívá na
časy
, na počasí, když bude pršet). V těchto případech je na mapě zakreslen menší značkou.

3                 Hlavní diference se soustřeďují na Moravu a do Slezska.

Téměř na celém území čes. jazyka se užívá onomatopoických pojmenování (nedosahují jen na nejvýchod-
nější okraj – do sv. poloviny slez. nář. a na Vsetínsko).

Základní a většinový je výraz kokrhá; z něho se vydělují varianty kokŕhá na Uherskobrodsku, kukrhá
v pruhu mezi Litovlí, Boskovicemi a Brnem (jižně od Brna je tato podoba doložena jako dubletní) a nereduko-
vaná varianta kukirihá na velké oblasti ve stř. a jz. části střm. nář. Záp. od Brna se objevují další varianty, ze-
jména kikiriká a kukiriká, na Vyškovsku a Prostějovsku byla zapsána podoba kokirihá. Obměna kikiriká se
jako dubletní vyskytuje v mluvě některých měst (ve všech městech se jinak užívá výrazu kokrhá, jen ve slez. nář.
oblasti také označení shodných s venkovským okolím). Neredukovaná pojmenování byla zaznamenána také
v záp. Čechách, především na Domažlicku (kokiríhá, kikiríhá, kinkiríhá).

Na většině území slez. nář. (v jejich sv. polovině jako nedubletní) a ve stř. části vm. nář. bylo zachyceno

označení zpívá, jež se objevuje víceméně soustředěně i západněji, zejména mezi Kroměříží a Litovlí, záp. od
Boskovic, na Jemnicku a v již. Čechách. Na Valašsku (na Vsetínsku jako nedubletní) a v pruhu táhnoucím se na
sever odtud kolem Příbora a Ostravy až ke Hlučínu je doložena varianta zpíve, ve zkoumaných obcích v Polsku
na sever od Hlučína byla zapsána podoba pěje.

4                 Kromě tří posledních sloves jde ve všech případech o onomatopoická pojmenování odvozená od citoslovcí napodobujících kohoutí hlas.

kikirihá  jen nář.

kikiriká  jen nář.; Kt, SSJ kikiríka

kinkirihá  jen nář.

kokirihá  jen nář.; Bš kokyryhá

kokiriká  jen nář.

kokrhá  stč., Jg též kokrhyká, SSJČ, Bš „kohúti kokrhúkajú“ val.

kokŕhá  jen nář.

kukirihá  jen nář.


kukiriká  jen nář.; Kt

kukrhá  jen nář.; Kt

pěje  v sled. významu jen nář.; stč. spěje, Jg „kohouti pějí“, pol. piać
(SSJČ pěti kniž. a bás. ‚zpívat‘) — Od *pěti.

zpívá  Jg „kohout na svém smetišti rád kokrhá a zpívá“, SSJČ, SSJ,
hluž. spěwać — K témuž základu jako pěje, viz tam, s předpo-
nou a zařazením k 5. slovesné třídě.

zpíve  jen nář. — Viz zpívá; zařazením k 1. slovesné třídě.

5    kokrhá Po 1, Ju 1–5, 7, Ru 1, 2, 5 — kikirikuje Ru 4 — kukuriká Ju 6 — kukurukuje Ru 4 — spívá Ju 2, 7, Ru 3 — spíve Ju 7

6    AJK 79:1, OLA 289, ALE 290

Či