ČJA 3

219 králík (888) — mapa s. 483

1    M         králík — krulik

zajíc — zajc (též 140)

micák (mycák 705, 708, 724, 741, 743, 750, micka 742)

kuták 752 (kuťák 751)

kotrna f. 753, 754 (kutrna 751)

nikl 106 (niklik 107)

S          zverec 755

2                 Zjišťovaly se nář. rozdíly v názvu králíka, zdomácnělého hlodavce s dlouhými boltci a jemnou kožešinou,
který je chován převážně pro maso.

Základní diference byly zachyceny v rovině lexikální, z hláskových obměn se mapovaly podoby krulík

a zajc. Areál varianty zajc představuje maximální rozšíření podob s redukovaným -i-, včetně případů, kdy k re-
dukci dochází pouze v nepřímých pádech. Výraz micák mívá někdy expresivní zabarvení.

3                 Téměř celoúzemním označením je subst. králík, hlásková varianta krulík se vyskytuje jako nedubletní na
Tešínsku a Jablunkovsku. Další nečetné dialektismy byly zachyceny jako dubletní. Ve vých. Čechách (s přesa-
hem až na horní Posázaví) a na části západní Moravy (Novoměstsko, Tišnovsko) se užívá pojmenování zajíc.
Varianta zajc vytváří kompaktní areál na Náchodsku, Vysokomýtsku a Litomyšlsku. Menší oblasti tvoří název
micák (zejm. na Valašsku), kotrna a kuťák (jižně od Vsetína). V záp. Podještědí bylo sporadicky zapsáno ozna-
čení nykl.

Situace ve městech vcelku odpovídá venkovskému okolí, v oblasti výrazu zajíc hojně proniká slovo králík.

4    kotrna  jen nář.; Kt též kotrňák a kutrna val. — Z vábicí interjekce
kotrš.

králík  stč., Jg, SSJČ, SSJ králik — Podle něm. küniglin, chápaného
mylně jako ‚malý král‘, to z lat. cuniculus.

krulík  jen nář.; pol. królik — Hlásková obměna slova králík, v návaz-
nosti na polské jazykové území.

kuták  jen nář.; Kt kuťák — Od vábicí interjekce kut kut.


micák  jen nář.; Kt též micoň — Od vábicí interjekce mic mic.

nykl  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Nickel).

zajc  jen nář. (SSJČ nář. ‚zajíc‘) — Redukcí hlásky -í- ve slově zajíc, viz
tam.

zajíc  v sled. významu jen nář. (stč. zajiec, Jg, SSJČ, SSJ a hluž. zajac,
pol. zając — u všech ‚polní hlodavec‘) — Přenesením.

zverec  jen nář.; Kt zvěrec domácí — Od zvěř.

5    králík Ju 5–7, Ru 2–5 — králik Ju 3, 5, Ru 1, 4 — zajic Ju 1, 2, 4 — zajc Po 1 — mycák Ju 7

6    AJPP 195, AJK 169