ČJA 3

183 poklízet dobytek (752) — mapa s. 417

1    M         poklízet (poklézet 651, poklózet 679, poklózeť 684)

poklouzat (-dz- 801, 808, 818, 820, 822, 825, 827, 828, 831, -dź- 830)

uklízet

krmit

spravovat (sprahovać 819, 820)

popravovat (též 506, 735)

(v)odbývat

2                 Otázka „poklízet dobytek“ zkoumala nejen příslušná nářeční pojmenování této činnosti, ale zároveň i je-
jich významové obměny. Bylo zjištěno, že zapsaná označení zahrnují obvykle veškeré úkony nutné k ošetření
domácího zvířectva, tj. jak vyklízení hnoje z chléva, tak i krmení dobytka.

Kromě lexikálních diferencí (poklízet, krmit, spravovat, odbývat) byly zachyceny také odlišnosti v rovině
slovotvorné (poklízet × uklízet, spravovat × popravovat). Mapován je rovněž protiklad poklúzat × poklízet, kte-
rý při synchronním pohledu chápeme jako morfologický (pův. jde o hláskový rozdíl mezi podobou nepřehlaso-
vanou a přehlasovanou, v jehož důsledku se slovesa zařadila k různým slovesným třídám).

3                 Celé území se člení na několik poměrně výrazně ohraničených celků. Pro sev. polovinu Čech (nář. svč.
a podstatnou část nář. střč.) je typický název krmit, jižně na něj navazuje označení uklízet, při okrajích se pak
objevuje pojmenování spravovat (v záp. pruhu nář. zč. a v okraj. oblasti jč.). Další výskyt téhož slovesa byl za-
znamenán na jz. Moravě (záp. od řeky Svitavy a na Novoměstsku); směrem na východ s ním sousedí oblast, kde
je běžná odvozenina popravovat (na Boskovicku, Prostějovsku a vých. a již. Brněnsku). Na ostatním území
Moravy se užívá slovesa poklízet (v centrální skupině střm. nářečí) a varianty poklúzat (na Slovácku, Valašsku
a v převážné části nář. slezských). Pouze Těšínsko a Jablunkovsko se odlišují dialektismem odbývat.

Hranice jednotlivých areálů jsou ostré, jen výraz krmit se vyskytuje častěji mimo vlastní areál.

V městské mluvě se tato otázka nezjišťovala.

4    krmit  stč. krmiti (též ‚pěstovat‘), Jg i SSJČ ‚krmit‘, SSJ kŕmiť (též
‚chovat‘), pol. karmić — Psl. *kъrmiti.

odbývat  SSJČ říd. — Od odbýt.

poklízet  Jg, SSJČ (stč. kliditi ‚dát do pořádku‘) — Novější přehlasova-
ná podoba ke
*kľuditi čistit, držet v pořádku‘.

poklouzat  jen nář.; SSJ dok. pokludiť nář. — Pův. nepřehlasovaná po-
doba výrazu
poklízet, viz tam.


popravovat  v sled. významu jen nář.; PSJČ nář. — Viz spravovat.

spravovat  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář. — K *praviti ‚vést správ-
ným způsobem‘ (od
pravý).

uklízet  SSJČ dok. uklidit obl. — Viz poklízet.

5    poklúzat Ru 4 — poklúzať Ju 7 — uklízet Ju 5 — krmit Po 1, Ju 1, 3, Ru 4 — pokrmit Po 1 — spravovat Ru 1, 2 — popravovat Ju 6, Ru 5 — zapravo-
vat Ru 1 — vodbejvat Ju 2

6    AJŚ 474, OLA 140