ČJA 3

173 (kráva) se čistí (785) — mapa s. 397

1    M         čisťí se (č. śe 832)

sčisťuje se 112, 142 (ščisťuje se 632)

prázňí se (prázdňí se)

sprázňuje se (sprázdňuje se)

(v)odbejvá se

(v)odbý

(v)odbývá lúško 105, 129, 132 (v. lúže 123, o. ložéčko 674, o. ložečko 679, o. ložéko 680, 681, 683, o.
čisťidło 682)

vychraňuje se

cúďí se

snáží se (s. se 829–836)

pucuje se

šlemuje se 318, 319

S          kecá se 134, ukládá sa 737

N          sčií se / ščií se 462, 513, 517, 604, 608, 615, 618, 620–629, 632–637, 639, 642, 657, 658, 660, 718

2                 Zjišťovaly se nář. výrazy pro činnost ‚čistit se‘ ve spojení (kráva) se čistí, tj. zbavuje se po porodu lůžka.

Nář. materiál se diferencuje především lexikálně. Zapsány byly též rozdíly slovotvorné (prázdní se ×
zprázdňuje se; čistí se × zčisťuje se; odbývá × odbývá se) a rozdíly v typu pojmenování (odbývá × odbývá lůžko).
Hláskové diference zaznamenány nebyly.

Ze stř. Moravy a ojediněle i z nář. českomoravských je doložena podoba zčistí se (částečně v duble-
tě s označením čistí se). V několika případech informátoři uvedli, že jde o dokonavou formu ke slovesu čistí se,
ve většině případů však vidová charakteristika schází. Ve shodě se SSJČ považujeme sloveso zčistí se za doko-
navou formu většinového výrazu čistí se, a proto ji nemapujeme.

Naprostá většina sloves sloužících k označení sledované činnosti vychází motivačně z významu ‚čistit, stá-
vat se čistým‘: čistí se, zčisťuje se, cúdí se, pucuje se, snáží se, šlemuje se, vychraňuje se.

3                 Většinový výraz čistí se (Čechy a Morava) doplňují nář. ekvivalenty, které zabírají menší oblasti nebo mají
charakter okrajových regionalismů.

Slezsko se vyděluje pojmenováním snáží se (v náležitých hláskových obměnách).

V svč. nář. vytváří dva areály označení zprázdňuje se – jeden v Podkrkonoší a v horním Pojizeří, druhý na
Vysokomýtsku a Litomyšlsku. V svč. nář. byla zapsána též forma prázdní se (Novopacko). Na Vsetínsku je roz-
šířeno sloveso cúdí se, z rozhraní vm. a slez. nář. je doložen výraz vychraňuje se.

Sev. úsek střm. nář. se vyznačuje formami odbývá, odbývá se, spojení odbývá lůžko bylo zapsáno na
Holešovsku a jz. Kroměřížsku, odděleně porůznu v svč. nář.

Při okrajích svč. nář. byla zaznamenána podoba pucuje se.

4    cúdí se  jen nář.; Kt cudí sa, Bš, SSJ nář. cúdiť sa — Od nář. cúdit ‚čistit‘
slovotvorným formantem se.

čistí se  v sled. významu jen nář.; Jg čištění ‚očišťování po porodu‘, SSJ
hovor. (Jg i SSJČ čistí se ‚stává se čistým‘) — Specifikací.

kecá se  jen nář. — Od kecat ‚(prudce) dopadat (zprav. s rozstříknu-
tím)‘ slovotvorným formantem se.

odbývá  v sled. významu jen nář. (PSJČ odbývat ‚zbavovat se něčeho‘)
— K být.

odbývá lůžko  jako spojení jen nář. — Popisné pojmenování, viz odbý-
vá.

odbývá se  v sled. významu jen nář. — Od odbývat (viz odbývá) slovo-
tvorným formantem se.

prázdní se  v sled. významu jen nář.; stč. prázdniti ‚čistit‘ (SSJČ prázd-
nit se
, SSJ prázdniť sa – u obou ‚stávat se prázdným‘) — Od
prázdnit slovotvorným formantem se.

pucuje se  jen nář. — Od pucovat ‚čistit‘ slovotvorným formantem se.


snáží se  jen nář. (Kt snažiti u Opavy, též snožiti na Ostravsku, Bš sna-
žiť
laš. – u všech ‚čistit‘, ALJ osnážiť, ‚očistit, omýt‘ val.) — Od
nář. snážit ‚čistit‘ slovotvorným formantem se.

šlemuje se  jen nář. (stč. šlemka, šlemovánie ‚zbavování nečistoty‘) —
Od šlemovat nář. ‚čistit‘ slovotvorným formantem se.

ukládá se  v sled. významu jen nář. (SSJČ ‚usazuje se‘) — Specifikací.

vychraňuje se  jen nář. (Kt vychraňovat ‚vyprazdňovat‘ na Mor. a ve
Slezsku, SSJČ vychránit nář., Bš vychrániť – u všech ‚vyčistit‘,
Bš též vychraňovat „uklízet v jizbě“, ALJ vichráňit ‚vyklidit‘
slavkovsko-bučovické nář., SSJ vychrániť ‚odstranit‘) — Od nář.
vychraňovat ‚čistit‘ slovotvorným formantem se.

zčisťuje se  stč. „zčistit dělohu“, Kt zčistiti se, SSJČ zvěr. zčistiti, též
zvěr. zčištění krávy (klisny) ‚vypuzení plodových obalů po po-
rodu‘ (stč., Jg, oba zčistiti ‚vyčistit, očistit‘) — Od zčistit; slo-
votvorným formantem se.

zprázdňuje se  jen nář. — Od nář. prázdní se, viz tam.

5    čisťí se Po 1, Ju 1, 3, 5, 6 Ru 2–4 — čisťi se Ju 2 — cúďí sa Ju 7 — sprázňuje se Ju 4

6    —

Ši