ČJA 3

163 trakař (737) — mapa s. 379

1    M         trakař (strakař 414, 415) — tragař 644, 651, 71, 81 — trakar (krakar 162, trakarách 119) — tratar

trakač (též 627, drakač 506) — tragač — dragač

S          trapič 149

2                 Mapa nářečních pojmenování trakaře, tj. nářadí s jedním kolem a s nakládací plošinkou z příček k ruční
dopravě menších břemen (např. nůší trávy apod.), zaznamenává jen diference slovotvorné (trakař × trakač)
a hláskoslovné (trakař × tragař × trakar × tratar, trakač × tragač × dragač). Četné hláskové varianty jsou dů-
sledkem nemotivovanosti slova v nářeční slovní zásobě.

3                 Slovotvorná diference trakař × trakač (tragač) má charakter česko-moravského protikladu. Předěl mezi
uvedenými podobami probíhá většinou západně od staré zemské hranice.

Na větší části území Čech je rozšířena podoba trakař; z okrajů Čech jsou doloženy hláskové obměny tra-
tar
(záp. úsek jzč. nář.) a trakar (úzký pruh v jzč. nář. na rozhraní podob tratar a trakař, odděleně též vých. okraj
svč. nář.). Nově vzniklá varianta tragař se vyskytuje ojediněle na sev. Moravě.

Na ostatním zkoumaném území byla zapsána slovotvorná obměna trakač (vých. okraj českých nář. v už-
ším smyslu a záp. polovina Moravy, odděleně též Jablunkovsko) a hláskové podoby tragač (vých. polovina
Moravy s větší částí Slezska) a dragač (Zábřežsko).

Ve městech byla položka zkoumána pouze u starší generace; ta používá výrazů shodných s nář. okolím,
ojediněle se dokládá jako dubletní též výraz trakař, popř. kontaminovaná forma tragař.


4    dragač  jen nář.; Bš dragar Zábřežsko — Hlásková obměna výrazu tra-
gač
, viz tam.

tragač  jen nář.; Jg slc., SSJČ nář., SSJ — Viz trakač.

tragař  jen nář. — Kontaminací výrazů trakař a tragač.

trakač  Jg, SSJČ obl., Kl trakáč Viz trakař.

trakar  jen nář., SSJČ nář. — Zachováním podoby bližší něm. základu
v souvislosti s blízkým něm. okolím.

trakař  stč. též trak, Jg též traky pl. (traky též ‚kolečko‘); SSJČ, ALJ


tragał val. — Podle Mch ze střhn. tragāri (od tragen ‚nésti‘),
příp. z předpokládaného Trag-karren), podle Holuba-
-Kopečného z něm. Träger ‚nosič‘ kontaminací s trák ‚popruh‘.

trapič  v sled. významu jen nář.; Kt od Petrovic, SSJČ nář. — Snad žer-
tovnou adideací nějakého původnějšího znění (
trakač apod.)
ke slovesu
trápit.

tratar  jen nář.; Jg též tratář — Hlásková obměna výrazu trakar, viz
tam.


5    trakař Ju 1–5, Ru 1, 3, 4 — trakar Po 1 — tragač Ju 6, 7, Ru 4, 5

6    AJŚ 317, PLPJ 13

Ši