ČJA 3

116 raný (1090) — mapa s. 281

1    M         ra

raňí (raňňi, raňňí 129, 135, ranňí 159, ranňi 825, 827)

skorý

fčasny (fčas’- 819, fčaś- 818, 830, 832, časny 834–836)

fčasňi 826, 827

S          brzňí 112

X          raňí 416, 447, 44

2                 Byly zjišťovány nář. ekvivalenty spisovného výrazu raný ‚brzy ráno nebo vůbec brzy se vyskytující, časný‘.
Položka byla většinou zkoumána v kontextu „rané brambory“. V získaném nář. materiálu se projevily přede-
vším diference lexikální a morfologické (typ raný × raní).

Ve spisovném jazyce slouží k označení sledovaného významu vícevýznamová adjektiva raný a časný.

3                 Základní lexikální protiklad tvoří adjektiva raný × skorý × včasný. Většinové pojmenování raný se vysky-
tuje v Čechách a na záp. polovině Moravy; dále se nachází na vých. okraji střm. nář., na sev. Valašsku a na
Příborsku. Porůznu se vyskytuje na Moravě a ve Slezsku; v těchto případech je hodnoceno zpravidla jako no-
vější dubleta. Forma raní je typická pro vých. polovinu svč. dialektů s přilehlým Novoměstskem a odděleně pro
Frýdecko-Místecko. V areálech nář. formy raní byla ojediněle zachycena její varianta raň, popř. ranní. Výskyt těchto ob-
měn však na mapě neregistrujeme.

Adj. skorý zaujímá střední část střm. nář., většinu dialektů vm. a záp. polovinu Slezska. Pro Hlučínsko
a oblast přechodných nář. čes.-pol. je typické pojmenování včasný (ojediněle včasní), popř. časný (již. úsek).

Ve městech se užívá týchž výrazů jako v příslušném venkovském okolí. Adj. raný proniká navíc ještě do
mluvy měst v areálech s jiným tradičním označením.


4    brzní  jen nář.; — Od adv. brzo, brzy, to od brzy (už stč. ‚rychlý‘).

raní  jen nář.; stč., Jg, u obou ‚časný‘ i ‚jitřní‘ — Z raný (viz tam) pří-
klonem k typu jarní.

raný  stč., Jg též ranný, u obou ‚časný‘ i ‚jitřní‘, SSJČ, SSJ, dluž. rany
‚časný‘ i ‚jitřní‘ — Výchozím útvarem všech nář. výrazů se zá-
kladem ran- je stč. adj. raný, psl. *ranъ (patrně též ‚časný‘
i ‚jitřní‘), popř. ráno.


skorý  jen nář., Jg též skůrý, SSJČ nář., SSJ (stč. adv. skoro, skóro, sko-
ř
ě, skóřě ‚brzy‘) — Od psl. *skorъ ‚rychlý‘.

včasní  jen nář. — Od včasný (viz tam) příklonem k typu jarní pod vli-
vem sousedícího nář. ekvivalentu raní.

včasný  v sled. významu jen nář.; SSJ, pol. wczesny — Z adv. včas ‚v pra-
vou chvíli, ve vhodnou dobu‘, v návaznosti na pol. a sloven-
ské jazykové území.


5    ranej Ju 5, 6, Ru 3, 4 — raní Ju 1–3 — raňí Ju 4, Ru 2 — raňi Po 1, Ju 2 — skorí Ju 7, Ru 5

6    AJK 193

Pl