ČJA 3

98 pokos (1065) — mapa s. 241

1    M         pokos

řad (hřad 317, podřadek 512)

řádek (radek 755, 757)

řada (řádka 215, 410)

z

2                 Mapa zaznamenává nářeční výrazy pro pokos, řadu pokosené trávy ležící v pruhu, jehož šířka je dána zá-
běrem kosy. Vedle rozdílů lexikálních byly zachyceny i diference slovotvorné a morfologické; ty zasahují pou-
ze výrazy se základovým řad- (řad × řádek, řad × řada).

Forma řádek byla mapována jen tehdy, měla-li význam nedeminutivní. V opačném případě jsme výraz řá-
dek
z mapování vyloučili. Slova pokos a ráz mohou místy (ojediněle) označovat i množství trávy, které se po-
kosí jedním záběrem kosy (lokality 153, 657).

3                 Základní lexikální dichotomie řad a pokos je ostře územně vymezena. Hranice mezi oběma výrazy vede
Moravou podél toku řeky Svitavy. Výraz řad (s odvozeninami) se dokládá na západ od uvedené linie (odděle-
ně též v malé enklávě na Uherskobrodsku), pojmenování pokos je typické pro nářečí na východě.

U forem řad a řádek nelze v Čechách jednoznačně určit, která z nich je dominantní. Slovo řad se vysky-
tuje nedubletně především v jzč. a střč. dial., deminutivní forma řádek byla zapsána zejména v svč. nář. Objevuje
se rovněž jako takřka výhradní na jz. Moravě.

Ekvivalent řada tvoří mikroareál v lounském úseku, ojediněle se objevuje i jinde v Čechách.

Většinou rozptýleně byl zaznamenán i dialektismus ráz. Soustředěněji se vyskytuje na sz. Mladobo-
leslavsku a na záp. Brněnsku.

4    pokos  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJČ, pol. — K pokosit.

ráz  v sled. významu jen nář. (SSJČ nář. ‚(při sečení) pruh, jehož šířka
je dána záběrem kosy‘) — Přenesením (‚množství trávy, jež se
poseče záběrem kosy najednou, tj. na (jeden) ráz‘).


řad  Jg, SSJČ — Specifikací (stč. ‚řada‘, SSJČ ‚řada‘ říd. a zast.), viz řada.

řada  v sled. významu jen nář.; Jg — Specifikací (‚více věcí uspořáda-
ných do jedné linie‘).

řádek  Jg dem., SSJČ, SSJ radok — Formální dem. od řad, viz tam.

5    pokos Ru 3, 5 — otkos Ju 4, 6, 7 — votkos Ju 5, 6 — řad Po 1, Ju 3, 4 — řada Ru 2 — řádek Ju 1–3 — ráz Ru 4

6    —

Kl