ČJA 3

35 pluh (995) — mapa s. 113

1    M         pluh — plouh (plúh 116, 162, 213) — puh (pu 757, též 701, 801, 836)

ruchadlo — rochadlo — rachadlo — rouchadlo 462, 503, 517

rucháč 134 (-ač 147) — racháč (též rachák 206)

rádlo

N          hák, hak, obracák, převracák, rejdák, sakovák, kiris 332, 337

2                 V nářečním označení pluhu, nářadí, jímž se rozrývá a obrací půda, byly vedle diferencí lexikálních zazna-
menány především rozdíly hláskoslovné (např. pluh × plouh × puh, ruchadlo × rochadlo × rachadlo × roucha-
dlo
); slovotvorné jevy jsou omezeny pouze na výskyt typů ruchadlo a rucháč.

Při výzkumu se místy vyskytly potíže při zjišťování náležitého označení, protože otázka sledovala obecné
pojmenování pluhu. Obecný termín bývá totiž často nahrazován názvem typovým. Proto jsme z mapování vy-
loučili speciální názvy, např. obracák, sakovák. Z téhož důvodu nebyl na mapě registrován výraz hák, označují-
cí podobné, ale jednodušší nářadí, jehož se ještě dlouho užívalo zejména v hornatých a zpravidla chudších ob-
lastech k oborávání okopanin. Výzkum je doložil z podkrkonošského a podorlického úseku, a to výhradně
v dubletě či tripletě se základním pluh, příp. ruchadlo, a téměř vždy s upřesněním, že jde o reálii užívanou dří-
ve. Obdobná charakteristika se týká rovněž nemapovaného výrazu na sv. Klatovsku. Také pojmenování rádlo
ve svém původním významu označuje jednodušší nářadí k orání. Na mapě je však zaznamenáváme, neboť je
v námi sledovaném významu dokládá KLA (Zábřežsko).

3                 Výrazný kontrast tvoří situace ve východní polovině zkoumaného území, kde nedochází k lexikální dife-
renciaci, a o poznání složitější stav zachycený v Čechách. Název pluh pokrývá téměř celé území českého národ-
ního jazyka (s výjimkou stř. a záp. části svč. nář.), v hláskové podobě plouh je v jzč. dialektech a záp. polovině
dial. střč. Zatímco na Moravě je lexémem jediným (na již. okraji vm. nář. se vyčleňuje hláskoslovná obměna
puh), přistupuje k němu v Čechách již od bývalé zemské hranice česko-moravské slovo ruchadlo s případnými
obměnami. Výchozí podoba ruchadlo se vyskytuje v svč. nář. a v přilehlých úsecích nář. střč. (ve stř. části svč.
dial., v Podkrk. a v náchod. úseku jako ekvivalent jediný), objevuje se též na území mezi Boskovicemi
a Prostějovem. Obměna rochadlo je běžná ve vých. úsecích střč. a jzč. nář. skupiny, na širokém Benešovsku
a odděleně na území zhruba vymezeném městy Klatovy, Strakonice a Prachatice. Podoba rachadlo pokrývá stř.
oblast střč. nář. a vých. část dial. jzč. Na širokém Jihlavsku byla zapsána ojedinělá forma rouchadlo. Na již.
Příbramsku tvoří mikroareál forma racháč. Především ze Zábřežska je doložen regionalismus rádlo.


4    plouh  Jg, SSJČ zast. a nář. — Viz pluh.

pluh  stč. ojediněle též plúh, Jg, SSJČ, SSJ, pol. pług, hluž. płuh — Podle
Holuba-Kopečného z germ. (
Pflug), Mch vyvozuje od *plugъ
(to od plugati ‚plouhati‘). Nelze vyloučit, že podoba pluh je
sekundární a vznikla vyrovnáváním s formami nepřímých
pádů od
plouh.

puh  v sled. významu jen nář. — Nář. hlásková obměna slova pluh
vzniklá z nář. podoby puh.

rádlo  v sled. význ. jen nář.; stč. (stč. též ‚rádlo‘, obojí též ‚orba, orání,
zemědělské práce‘, Jg ‚druh pluhu užívaný hlavně v horách‘,
SSJČ ‚staré nářadí na orání s trojhrannou radlicí‘, SSJ
radlo,
pol. a hluž. radło, u všech ‚primitivní nástroj k orání‘) —
Rozšířením významu.


racháč, rucháč  jen nář. (SSJČ rachák nář. ‚starší druh pluhu‘, ALJ ra-
chák
Chodsko, rochák jzč., u obou ‚dřevěný pluh‘) —
K nář.
rachat, ruchat ,orat‘.

rachadlo  jen nář.; Kt Táborsko — Hlásková obměna slova ruchadlo
vyvolaná patrně adideací k onomatopoickému základu rach-
(,rachotit‘).

rochadlo  jen nář. — Hlásková obměna slova ruchadlo vyvolaná patr-
ně adideací k onomatopoickému základu
roch- (‚bouchat,
práskat‘).

rouchadlo  jen nář. — Hlásková obměna slova rochadlo.

ruchadlo  Jg ‚druh pluhu‘, Kt „druh českého pluhu“, SSJČ ‚pluh
s odhrnovačkou válcovitého tvaru‘ — Od nář.
ruchat
,orat‘.

5    plouh Ju 5, Ru 2, 3 — pluh Po 1, Ju 1–4, 6, Ru 1, 4, 5 — pluh Po 1, Ju 4 — płuh Ju 7 — plúh Ru 4 — rochadlo Ju 3, Ru 2

6    MAGP 10

Kl