ČJA 3

21 stáj pro koně (743) — mapa s. 81

1    M         stáj

maštal (maštala 757, 822) — maštál — mařtal (též 206) — maštar — maštel

maštalňa 801, 818, 819

koňská (koňcká, koncká) m.

koňírna

chlév 728, 732, 753, 755

2                 Otázka byla zaměřena na zjišťování názvu hospodářské místnosti, v níž byli ustájeni koně. Vedle pojme-
nování maštal a méně frekventovaného stáj byl sporadicky zapsán i výraz chlév. Další ekvivalent, slovo konírna,
může vedle požadovaného významu místy označovat i prostory větší (např. ve statcích).

U výrazu maštal se vyskytly diference v rovině slovotvorné (např. maštal × maštalně) i hláskoslovné (maš-
tal
× maštál × mařtal × maštar × maštel).

V průběhu výzkumu se navíc projevily jisté rozdíly další: V široké oblasti jzč. a ojediněle i na jihu Moravy
existoval k označení stáje pro koně i chléva pro krávy pouze jeden název, totiž maštal (což je zajisté odrazem
skutečnosti, že v této oblasti bývalo obvyklé společné ustájení koní i krav). V případě nutného rozlišení těchto
prostor se pak užívalo spojení s adj. koňský (koňská maštal), které se však v běžné komunikaci obvykle vyne-
chávalo (srov. III-18 stáj pro krávy).

3                 Základním pojmenováním je subst. maštal. Na Moravě funguje jako označení jediné, v Čechách se
k němu druží ještě výrazy další. Okrajové postavení zaujímá název stáj. Vzhledem k tomu, že jde o slovo již stč.,
a se zřetelem na jeho územní rozložení by je bylo možno považovat za okrajový archaismus. Netvoří výraznější
areály, vyskytuje se zejména v svč. oblasti, v záp. a častěji v již. Čechách.

Na jihu Čech vytváří nesouvislý areál subst. konírna, objevující se místy v dubletách se slovem stáj.

Jedinou slovotvornou variantou je maštalně, typická pro české lokality na území Polska.

Z četných rozdílů hláskových jsou mapovány obměny maštál (východně od Brna, na Těšínsku
a Jablunkovsku), maštel (v oblasti severočeské s přesahem až do Polabí), mařtal (na již. a východním okraji zč.
nářečí) a maštar (na Plzeňsku a Manětínsku).

Slovního spojení s adjektivem koňský se užívá především v oblasti jzč.; sporadicky bylo zapsáno i na jižní
Moravě (na Znojemsku a Břeclavsku).

4    chlév  stč., Jg též chlív, SSJČ též chlív ob., SSJ chliev, pol. chlew — Psl.
*chlěvъ.

konírna  stč. konicě, Jg též konice, SSJČ též konice zast., SSJ koniareň
Ke kůň.

koňská maštal  v sled. významu jen nář.; Jg

mařtal  stč. marštal(e), Jg marštal, SSJČ zast. — Hláskovou adaptací
něm. (Marstall
).

maštal  stč. maštal(e), Jg, SSJČ poněk. zast. ob., SSJ maštaľ. pol. masz-
tal
Přejato z něm. (Marstall).


maštál  jen nář. — Viz maštal.

maštalně  jen nář., pol. masztalnia i masztarnia zast. — V návaznosti na
pol.

maštar  jen nář. — Záměnou likvid, viz maštal.

maštel  SSJČ zast. — Viz maštal.

stáj  stč. stájě, Jg, SSJČ, SSJ stajňa, pol. stajnia Psl. *staja, kořen týž
jako v slovese
stát.

5    stáj Ju 5, Ru 4 — štála Ju 4 — štala Ju 5 — maštal Ju 2–5, 7, Ru 4, 5 — maštala Ru 4 — maštel Ru 4 — chlív Ju 2, Ru 1–3 — chli Ju 2 — konckej chlív Ju
4 — konckej chli
Po 1 — koňckej chli Ju 1

6    MAGP 66, AJŚ 417, AJPP 67, AJK 77:2, SSA 2.68