ČJA 2

225 svátek sv. Štěpána (2103) — mapa s. 471

1    M         Šťepána (Štefana, Chčepána)

koleda — kolada

prostředňí svátek

N          spjevačky 816, koleda 161, druhej svátek (vánočňí) 211, 315, 452, 459, 01, 05, 06, 08, 25, 32, 41, 59, druhí den vánočňí 02, 30, 31,
šestadvacátího 03, 22, dvacátího šestího 25

2                 Mapa sleduje zeměpisné rozšíření nář. ekvivalentů názvu druhého vánočního svátku (26. prosince).
Nejčastěji je pojmenován tradičním jménem patrona, jemuž je zasvěcen. Genitivní tvar Štěpána je elipsou za
úplné souslovné označení svátek svatého Štěpána. Ojediněle bylo též zachyceno spojení svatého Štěpána (ma-
pováno jako Štěpána). Kromě toho se na části území Čech užívá mladších nář. označení, a to koleda a prostřed-
ní svátek
(v lexik. archivu ÚJČ jsou oba výrazy doloženy až u Třebízského). Název koleda je motivován tradič-
ní kolední obchůzkou, souslovné pojmenování prostřední svátek je analogickým označením podle
Velikonočního pondělí (tj. druhého svátku velikonočního); u hlavních křesťanských svátků bylo totiž po Božím
hodu zasvěceným svátkem i úterý.

Mladá generace jednotlivé vánoční dny speciálními výrazy už zpravidla nepojmenovává (srov. též II-224
Boží hod vánoční).

3                 Diference v pojmenování sledovaného svátku jsou pouze v Čechách, pro něž je charakteristická trichoto-
mie Štěpána × prostřední svátek × koleda. Názvu Štěpána se kromě souvislého území zaujímajícího většinu svč.
oblasti a celou Moravu se Slezskem užívá ještě při jč. okraji a jako dublety i jinde v Čechách. Pro jz. Čechy
a záp. část střč. oblasti je charakteristické souslovné pojmenování prostřední svátek. K archaickým okrajům však
tento výraz všude nedospěl (srov. často ještě nedubletní výskyt označení Štěpána zvl. na úseku prachatickém
a doudlebském). I to potvrzuje skutečnost, že jde o název poměrně mladý. Na přechodu mezi areály prostřední
svátek
a Štěpána je oblast názvu koleda zaujímající zvláště východ střč. oblasti. V přilehlé oblasti svč. (Pojizeří)

se uchovala archaická varianta kolada. Výraz koleda je tradičním nářečním pojmenováním také na Chodsku,
rozptýleně byl jako dubleta zapsán i jinde v záp. části zkoumaného území.

Těchto názvů užívá též stará generace, do mluvy městské mládeže však zpravidla už nepřešly.

4    kolada  jen nář. — Pův. nepřehlasovaná podoba, viz koleda.

koleda  SSJČ — Přenesením významu, slovo s významem ‚vánoční
píseň‘ přejaté z lat. calendae; ze starší podoby kolęda vznik-
la forma kolada; podoba s -e- vyrovnáním podle dat. a lok.,
kde nastala přehláska.

 

prostřední svátek  jako sousloví jen nář.; Kt — Slovní spojení.

Štěpána  SSJČ, SSJ Štefana — Genitivní eliptické označení svátku
jménem patrona.

5    koleda Ju 5, Ru 2, 4 — Štěpána Ju 1–3, 6, Ru 2, 4 — druhej svátek Po 1 — druhej den svátku Ju 2 — druhej den Vánoc Ju 3

6    —

Hl