ČJA 2

207 kobliha (2067) — mapa s. 441

1    M         kobliha — kobyliha (též kobiliha 228, 312, též kobәliha 315, kobeliha 809, 811, 812, 814)

kobliška (kobiliška 227, 228, též kobyliška 826, 827, též kobeliška 805, 806)

koblih m. (též 218, 333, 602, 42, 61, 62)

koblížek

šiška

smažeňice (smaška 155, smaženec 650)

smažinka (smaženka 601, 735, smažénka 757)

krepla (krepel m. 818)

kreplik

N          voříšek 251, 406

2                 Zeměpisné rozdíly v pojmenování koblihy, druhu smaženého pečiva kulovitého tvaru, jsou vytvářeny pře-
devším variantami (slovotvornými i morfologickými) slova kobliha (jiné rodové zařazení a formy deminutivní),
rozdíly v rovině lexikální jsou omezeny jen na menší území. Třebaže je toto pečivo také běžným pekařským vý-
robkem, výzkum se přirozeně zaměřil na tradiční nářeční označení koblihy jako pečiva masopustního. Sledování
ekvivalentů však někdy – zvláště v Čechách – ztěžovaly věcné rozdíly (tvar, velikost, pečivo s náplní nebo bez
ní apod.), zejména pak interference s názvy pro jiný druh masopustního pečiva, pro smažené podlouhlé (rovné
nebo zakroucené) neplněné šišky.

V již. polovině zč. oblasti se o masopustu smažilo pečivo podlouhlého tvaru, běžně nazývané šišky. V tom-
to regionu se pak novější koblihy označují též tímto názvem.

Nemapovaný sporadický výraz oříšek není plně ekvivalentní, protože označuje ‚menší koblihu‘.

3                 S výjimkou okrajových lexikálních areálů, které jsou tvořeny slezským výrazem krepla (s těšínskou vari-
antou kreplík) a na Znojemsku a v záp. Čechách ekvivalentem šiška, je hlavní zeměpisný protiklad dán rozdíly
v rovině nižší, a to změnou rodového zařazení celočeského lexému kobliha. Femininum kobliha, shodné se spis.
jazykem, je (spolu s výrazným zč. areálem deminutiva kobližka) příznačné především pro Čechy (jako novější
varianta proniká i do střed. pruhu Moravy a zejména na Valašsko), kdežto archaická forma maskulina koblih je
charakteristická téměř pro celou Moravu s výrazným přesahem do jv. a již. Čech. Odpovídající deminutivní for-
ma koblížek se soustřeďuje v malém areálu v hor. Posázaví a v přilehlé části čm. oblasti. Jižní část Slezska po-
krývá hlásková varianta kobyliha. Regionalismus smaženice se dokládá z Kolínska a varianta smažínka z oblas-
ti sev. od Třebíče.

Do mluvy měst se forma kobliha šíří hlavně v Čechách, kdežto ve většině měst moravských si často i mla-
dá generace podržuje oblastní variantu koblih.

4    koblih  m. jen nář.; stč., Jg též koblíh, SSJČ nář. — Viz kobliha.

kobliha  Jg, SSJČ — Změnou rodového zařazení, pův. mask. (viz
koblih), slovo jen české, nejasného původu (Holub-
-Kopečný).

koblížek  jen nář.; stč. dem., Jg kobližek dem., SSJČ nář. — Formální
dem. ke koblih.

kobližka  Jg dem., SSJČ dem. — Formál. dem. ke kobliha, viz tam.

kobyliha  jen nář. — Nář. hláskovou obměnou (vkladný vokál -y-) ke
kobliha.

krepla  jen nář. — Adaptací přejatého něm. Kreppel.


kreplík  jen nář. — Dem. forma přejatého slova, viz krepla.

smaženice  v sled. významu jen nář. (Jg smaženina ‚cokoli smažené-
ho‘, SSJČ ‚smažené jídlo‘, SSJ smaženec ‚druh smaženého
jídla‘) — Od smažit, psl. *smag-. Specifikací.

smažinka  jen nář.; SSJČ nář. (též ‚smažené jídlo‘, Jg smaženka
‘smažené jídlo, svítek‘). Viz smaženice.

šiška  v sled. významu jen nář.; SSJ ‚kobliha (v tvaru kolečka)‘ (stč.
‚knedlík‘, Jg ‚druh plněného čtyřhranného koláče‘, mor.
‚knedlík‘, SSJČ ‚kobliha podlouhlého tvaru‘) — Z psl. *šiška (od *šьka reduplikací), specifikací.

5    kobliha Ju 2, 5 — kobliška Ru 4 — koblih Ju 4, 6 — kobližek Ru 4 — smažeňice Ju 1, 3, Ru 1, 4 — šiška Ju 5 — kulovatej dolek Ru 2 — krofna
Ru 2

6    —