ČJA 2

144 úvoz (1277) — mapa s. 329

1    M         (h)ouvoz

vývoz (vyvuz 813, 819, 831–836)

vývozek 680, 684, 703

souvoz

ouvozová cesta (hou- 306, ouvozovka 238)

hlubočina (hli-)

hlubočice 134, 161 (hli-)

hluboká c. (hl-, hu-, hly-, hy- vyboka c. 801)

N          braňka 238, suhrátka 434, víjest 140, hlubáň 119

2                 Mapa znázorňuje nář. označení pro úvoz, tj. pro cestu hluboce zaříznutou do okolního terénu. Vedle lexi-
kálních rozdílů přinesl výzkum i rozdíly slovotvorné (např. ouvoz × vývoz × souvoz). Byla zachycena nejen po-
jmenování jednoslovná, ale i sousloví (hluboká cesta, ouvozová c.).

Podoba úvoz (shodná se spis. jazykem) byla z mapování vyloučena. Byla zaznamenána především v svč.
oblasti, kde se objevuje zpravidla vedle nář. výrazu hlubočina a hlubočice.

Podoba houvoz s protetickým h má ve srovnání s PRO E3 větší rozsah; tato hlásková obměna byla navíc
zapsána i na Manětínsku, Zábřežsku a záp. Boskovicku.

Místy se významově liší spojení hluboká cesta od pojmenování vývoz. Vývoz totiž označuje pouze vymle-
tou cestu vedoucí od statku přímo do polí.

Hláskoslovné diference adjektiva hluboký viz V-96.

Ve městech nebyla tato položka předmětem zkoumání.

3                 Základní protiklad tvoří jednoslovná pojmenování ouvoz/vývoz proti pojmenování dvojslovnému – hlubo-
ká cesta
. Častá dubletnost a tripletnost výrazů je charakteristická hlavně pro území Čech.

Výraz ouvoz se objevuje v Čechách (vyjma jzč. okrajové úseky), na sev. Moravě s přesahem na jih k Brnu
a Telečsku. Slovotvorná obměna vývoz byla zapsána zvláště v již. polovině střm. nářečí, dále v oblasti čm. dia-
lektů a ve Slezsku. Další slovotvorná varianta souvoz se zcela ojediněle vyskytuje v záp. Čechách a na
Novopacku. Zcela sporadicky bylo v Čechách zaznamenáno sousloví ouvozová cesta.

Dvojslovné pojmenování hluboká cesta je doloženo z nářečí jzč. (zde často dubletně se slovem ouvoz)
a vm. Porůznu se toto sousloví vyskytuje i na ostatním území, zejména ve vých. Čechách a ve Slezsku. V pod-
orlickém úseku a na Litomyšlsku přechází v jednoslovný výraz hlubočina, popř. hlubočice.


4    hlubočice  jen nář. (hluž. hłubočica ‚hluboký lučinatý důl‘) — Viz
hlubočina.

hlubočina  v sled. významu jen nář. (Jg ‚úžlabina, SSJČ říd. ‚hloub-
ka, zejm. ve vod
ách, SSJ hlbočina ,místo s velkou hloub-
kou
, hluž. hłubočina ‚hluboké údolí‘) — Derivací od adj.
hluboký, p
říp. univerbizací spojení hluboká cesta.

hluboká cesta  jako sousloví jen nář.; Jg — Sousloví.


ouvoz  jen nář.; Jg též úvoz, SSJČ i SSJ úvoz — Z psl. kořene *-voz-,
z
ǫ-, což je asi vokalická podoba prefixu vъn-, tedy ze spo-
jen
í vъ-voz-; ouvoz je stará nář. podoba, zejm. čes., počáteč-
n
í ou- < ú < ǫ.

ouvozová cesta  jen nář.; SSJČ i SSJ úvozová cesta — Sousloví. Viz
ouvoz.

souvoz  jen nář.; Kt — Viz ouvoz.

vývoz  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJČ nář. (pol. wąwóz ‚údolí‘) —
Viz ouvoz.

vývozek  jen nář. — Od vývoz, viz tam.

5    ouvoz Ru 1, 2 — hliboká cesta Ju 3, 5, Ru 1, 3 — oužlabina Ju 2, 3 — houle Po 1 — probraná cesta Ju 3 — endek Ju 1 — vivitá cesta Ju 5 — šanec
Ju 6 — ajnšnit Ru 5

6    AJK 9:3

Mj