ČJA 2

113 pomněnka (1374) — mapa s. 269

1    M         poenka (-énka 684, 708, 728, 67)

mejdílko (medlenka 658)

kočí mejdlo (kočičí m. 305, 332)

žabí mejdlo 321

kačeňi mydlo 601, 650

rybí (v)očko

žabí očko

kačeňi vočko 649

hastrmaňí vočko 43

vraňi vočko 657

boží vočko 455, 459

modrí (v)očko 455, 23, 82

pámbíčkovi (v)očički, -a (p. očka 447, 460)

panenky Marije očička (p. Marí očka 426, 433)

panenske očyčko 809, 811, 820

slzički Pani Marije (Pani Marije slzički 443)

pámbíčkovi slzički 460

anďelíček 244, 324, 428

modrá rosička 334, 431, 442

ňezapominajka

nezabutka 703

f(e)rgismajnicht

S          krupička 813, modra kašyčka 814, rybička 819, kamejček 449, potočňík 708, kuzí vemínku 634, prstínek
323, žabí klapeto 747, panenki Mariji škrob 101

N          modré ponďelí 732

2                 Nář. pojmenování pomněnky, menší byliny s drobnými modrými kvítky (rod Myosotis), patří k těm výra-
zům, které jsou rychle vytlačovány termínem spisovným. Starší lidové názvy se udržují zpravidla v dubletě
a spíš u starší generace; u mladší generace mívají někdy expresivní, a to meliorativní odstín.

 

Repertoár nář. výrazů je sice velmi bohatý, ale základních pojmenování je jen několik. Výrazy nezapomí-
najka, nezabudka, fergismajnycht jsou motivačně stejné jako pomněnka a mají obdobu i v jiných ev-
ropských jazycích, srov. odd. 4, pomněnka.

Některá nář. pojmenování (pámbíčkova očička, Panny Marie očička, slzičky) se v běžné komunikaci vy-
skytují v pl., singulárové formy jsou zcela ojedinělé. Naproti tomu sousloví rybí očko, žabí očko jsou častější
v podobě singulárové.

Ojedinělá nář. označení jsou od původu nář. výrazy pro jiné rostliny, jež byly přeneseny později na po-
mněnku, např. kašička, rosička, potočník, prstýnek, snad i kamýček.

3                 Tradiční nář. označení ustoupila hlavně k okrajům území Čech a Moravy, výraz pomněnka pronikl v pod-
statě na celou zkoumanou oblast.

Největší teritorium z tradičních výrazů zabírá rybí očko. V Čechách bylo zaznamenáno rozptýleně už od
Chodska po celém jzč. území, soustředěněji však při česko-moravské hranici, na Moravě pak sahá až na
Boskovicko a k Brnu; častěji také je doloženo z Uherskobrodska, Valašska a ze stř. pruhu slez. nářečí. Sousloví
boží očko, pámbíčkova očička se nacházejí zejména na vých. od Českých Budějovic, sousloví žabí očko se vyskytuje
roztroušeně po celém Slezsku a odděleně též na Valašskokloboucku. Výraz mýdélko je běžný v již. úseku pře-
chod. nářečí českomoravských. Slovo mýdlo a adj. kočičí, kočí je doloženo zejména z Chodska.

Ostatní výrazy byly zachyceny jednotlivě; jistou výjimku tvoří sousloví modrá rosička na mikroareálu
záp. od Strakonic, slovo šmolka na záp. Příbramsku, nezapomínajka na Těšínsku a Jablunkovsku a přejaté fer-
gismajnycht
na Hlučínsku a na Kladsku.

4                 Kromě spojení rybí očko a panenky Marie očička, jež SSJČ hodnotí jako lid. názvy, jsou všechna ostatní sousloví jen nářeční. Pokud
jde o jejich stavbu, jsou to vesměs podstatná jména metaforického původu blíže určovaná shodným nebo neshodným přívlastkem. Shodnými
přívlastky bývají přídavná jména tvořená zpravidla od názvů živočichů a bytostí majících vztah k vodě (žabí, rybí, kačení; hastrmaní). Z ji-
ného motivačního okruhu jsou atributy pánbíčkovo, boží, panenky Marie. Popisný atribut modrá, je kromě spojení modrá kašička, modré
očko
též u jména rosička; zde odlišuje pomněnku (modrá rosička) od kontryhelu (zelená rosička, b. 431).

V abecedním pořádku dále uvádíme jen ta sousloví, jež jsou doložena v sledované slovníkové literatuře.

andělíček  v sled. významu jen nář. — Přenesením.

fergismajnycht  jen nář. — Přejato z něm. Vergissmeinnicht, doslova
nezapomeň na mne.

kamýček  jen nář. — Patrně metaforickým přenesením na základě po-
dobnosti s kamínkem, očkem v prstýnku, srov. též prstýnek.
Nelze zcela vyloučit ani možnost záměny s rostlinou kamej-
ka
. Dem. od kamýk, to dem. od psl. *kamy ‚kámen‘.

kočí mýdlo  jen nář.; SSJČ kočičí m. nář. — Srov. mýdélko.

krupička  v sled. významu jen nář.; Kt krůpičky — Výraz patrně me-
taforického původu (společ. znakem drobnost).

kozí vemínko  jako sousloví jen nář.; Bš ovčí vymeno — Podle V. Machka
(Česká a slovenská jména rostlin, Praha 1954, s. 189) sousloví bez analogií a nesmyslné. Snad metonymickým spojením (po-
mněnka jako léčebný prostředek?).

modrá kašička  jako sousloví jen nář. — Subst. kašička v nář. též ‚pe-
trklíč‘ a ‚proso‘.

modrá rosička  jako sousloví jen nář. (rosička, popř. zelená rosička
v nář. ‚kontryhel‘, ale i ‚rosnatka‘).

mýdélko  v sled. významu jen nář. — Dem. k mýdlo, patrně záměnou
s pojmenováním rostliny, která rozemnutá ve vodě pění


(snad drchnička), srov. sloven. nář. kačacie/žabacie mydlo;
husie mydlo nář. ‚nátržník husí‘.

nezabudka  jen nář.; Jg, SSJ nezábudka, obl. nezabúdka — Přejato ze
slovenštiny; deverb. od sloven. nezabudnúť ‚nezapomenout‘.

nezapomínajka  jen nář; pol. niezapominajka, hluž. njezapomnička
— Deverb. od nezapomínat, srov. nezabudka, pomněnka.

pomněnka  Jg též pamětník, SSJČ, Kt nezapomněnka — Od pomně-
ti
, pomníti. Poprvé u Presla. Zákl. název vyjadřoval, že rost-
lina působí magicky na paměť toho, kdo ji nosí. Proto byla
přidávána k dárkům, aby dlouho připomínala dárce.

potočník  v sled. významu jen nář.; Jg (SSJČ „lid. název některých
rostlin potočních, nejčastěji rozrazilu potočního“) — Od adj.
potoční (podle místa výskytu).

prstýnek  v sled. významu jen nář. — Patrně metafor. přenesením (na
základě podobnosti květu pomněnky s očkem prstýnku).

rybička  v sled. významu jen nář. — Patrně přenesením.

šmolka  v sled. významu jen nář. — Přenesením na základě podob-
nosti barev (SSJČ ‚mořidlo na prádlo‘).

vraní očko  jako  sousloví  jen  nář.  (Jg  stračí  očko slc.) — Sousloví metaforického původu.

5    pomněnka Ju 3, 4, 6, Ru 4 — rybí očko Ju 7 — ribí vočičko Ju 1 — paninki Mariji vočički Ru 2 — slzički Ru 3 — nezapomenka Ru 5 — potočňi-
ce Ju 2 — frgismajnicht Po 1, Ju 5

6    OLA 465

Bh