ČJA 2

81 piliny (1332) — mapa s. 205

1    M         piliny (-ly- 738)

drťiny

trťini 462, 518 (trec’iny 819)

řeziny (též 514, 736, řa- 831, 832)

řez m. (řoz 833–836) — řyz (řez 801)

2                 Zkoumalo se nář. označení pro nejdrobnější odpadky vznikající při řezání dřeva pilou. Tam, kde se vy-
skytuje jen slovo piliny, znamená jak dřevěný odpad při řezání pilou, tak piliny ze železa. Pouze v oblastech ji-
ných lexémů (řeziny, drtiny) mají tyto výrazy pouze význam ‚piliny dřevěné‘.

Nář. materiál se diferencuje především lexikálně, méně slovotvorně (řeziny × řez) a hláskoslovně
(řez × řiz).

3                 Na mapě vystupuje lexikální trichotomie většinového pojmenování piliny a názvů drtiny a řeziny.

Na celé záp. polovině Moravy vytváří velkou oblast lexém drtiny. Druhým výrazným areálem je ve slez.
a ve vm. dialektech bez již. úseku a ve vých. části střm. nářečí oblast lexému řeziny. Jeho slovotvorná varian-
ta řez je na Hlučínsku a Jablunkovsku, hlásková obměna řiz je ojediněle doložena zejména z okrajů západo-
opavského nář. typu.

Na celém zbývajícím území Čech a Moravy se vyskytuje označení piliny, které proniká i do oblastí vý-
skytu slov řeziny a drtiny.

Situace ve městech v podstatě odpovídá venkovskému okolí, pojmenování piliny je však progresivní.

4    drtiny  Jg, SSJČ — Od drtit (to od psl. *dьr-tь ‚něco rozdrceného‘).

piliny  Jg, SSJČ, SSJ, hluž. — Od pilovat.

řez  v sled. významu jen nář. ; Jg slc., Bš řezí, hluž. rěz Od řezat, viz
řeziny.

řeziny  Jg, SSJČ říd., SSJ rezina hromadné, Bš řezivy, hluž. rězyna
sg. — Derivací od psl. *rěžǫ, rězati.

 

řiz  jen nář. — Od řezat, viz řeziny, dále úžením sekundárně zdlouže-
ného
řez, viz tam.

trtiny  jen nář.; stč., Jg, pol. trociny — K třít (staré deverbální adj.
trtý).

5    piliny Po 1, Ju 1–6, Ru 2–5

6    AJŚ 328, AJK 203, SSA 4.52

Mj