ČJA 2

13 sklízet ovoce (1157) — mapa s. 73

1    M         trhat

česat

(v)obírat (objérac 755)

N          kliďit 246, kloďit 655, sklízet 136, 256, 14, 51, skliďet 620, sklózet 661 nedubl., skluzať 816, skludzać 826, sklizet 94, otřasat 733,
třepat 736, škubat 325, 451

2                 Položka sleduje zeměpisnou diferenciaci výrazů označujících činnost ‚sklízet ovoce ze stromu‘ a vykazu-
je lexikální trichotomii česat × trhat × obírat, přičemž všechna uvedená slovesa jsou užívána v tomto významu
i ve spisovném jazyce.

V některých oblastech, zejména v mor. městech, se v případě dubletních pojmenování rozlišuje mezi spo-
jením česat např. jablka a trhat např. třešně. Sloveso česat patří v současné době i do odborné terminologie.

Slovesa sklízet, škubat, třást, třepat byla pro svůj širší nebo specifický význam z mapování vyloučena.

3                 Ve větší části Čech a místy na záp. Moravě, dále v mor. pohraničních městech mohou slovesa trhat a če-
sat
koexistovat jako synonyma, na ostatním území Moravy a ve Slezsku sloveso česat není běžné, neproniká. Ve
vm. a slez. městech převládá sloveso trhat, a to i v areálu slovesa obírat.

Sloveso česat se dokládá souvisle v podstatě z celé sz. poloviny Čech, ze zč. nář. přesahuje až ke
Strakonicím a v svč. nář. oblasti zabírá i Vysokomýtsko, roztroušeně se objevuje i jinde, zvláště na území čes. nář.

Na zbývajícím území Čech, téměř na celé Moravě (s výjimkou některých nejvýchodnějších úseků) a v záp.
části Slezska převládá sloveso trhat. To se většinou jako dubleta s lexémem česat vyskytuje soustředěněji též
v záp. Čechách a na Strakonicku, rozptýleně i na ostatním zkoumaném území.

Pro stř. a vých. část slez. nář. a úzký pás podél hranice moravsko-slovenské včetně Kopanic je typické slo-
veso obírat. Odděleně se vyskytuje zejména na okrajích jzč. nář.

4 česat  stč., Jg (hrušky česati), SSJČ, SSJ česať expr. ‚trhat, strhá-
vat‘ (pol. czesać, hluž. časać — u obou ‚česat vlasy‘) —
Přenesením slovesa s pův. významem ‚shrabovat, škrá-
bat‘.

 

obírat  Jg, SSJČ říd., SSJ oberať, pol. obierać — Od psl. *oběrati
nebo *obirati.

trhat  stč., Jg (višně trhati), SSJČ, SSJ trhať, dluž. tergaś — Z psl.
*tъrgati pravidelnými hláskovými změnami.

5    trhat Po 1, Ju 1–6, Ru 2–4 — obírat Ru 5 — obírať Ju 7

6    ASJ IV 67, OLA 473 (sklízet)

Pv