ČJA 1

218 rez (341) — mapa s. 397

1    M         rez m. — zerz m. (též 753, zarz 756, též zerz f. 650) — zrz m. (f. 667)

rez f. (též 101, 103–105, 107, 110, 112; 134, 136)

rza f. — zarza f. (zrza 806, 819)

rezavina 707, 747 — zerzavina 514, 757 — zrzavina 738, 814

N          zrzafka 814, rust 818, rest 307

2                 Otázka byla zaměřena na rodové a slovotvorné rozdíly nářečního pojmenování pro rez, tj. červenohně-
dý povlak, který se tvoří na povrchu železných předmětů ve vlhkém prostředí. Kromě nich (rez m. × rez f.;
dále např. rez f. × rza, zerz × zerzavina) byly zachyceny i rozdíly hláskové (např. zerz × zrz, zarza × rza).
Ty jsou patrně důsledkem různého vývoje při odstraňování pobočné slabiky, rušila se tedy těžko vyslovitelná
souhl. skupina (pomocí přesmyků a přisouvání hlásek).

3                 Jako základní se jeví protiklad rodový. Pojmenování mužského rodu se vyskytují v celých Čechách
a na větší části Moravy kromě malého území v Podkrkonoší a sev. Valašska. V těchto malých oblastech a ve
Slezsku převládají pojmenování rodu ženského; ta jsou charakteristická i pro mluvu severomoravských měst.

Důležité jsou též diference hláskové. Celé Čechy, jz. a sz. Morava, dále sev. úsek vm. nářečí s Holešov-
skem a jv. část Slezska mají výraz rez (členěný dále rodově, viz výše). Na zbývajícím území Moravy je podoba
zerz m. Na Opavsku tvoří kompaktní oblast forma zarza, pro přechodová nářečí česko-polská s přesahem na
Hlučínsko je typická podoba rza.

V mluvě měst převládá pojmenování rez, shodné se spis. jazykem (ženského i mužského rodu).


4    rez  f., m. Jg, SSJČ — Ze rza, rzě přesmykem (odstranění těžko
vyslovitelné skupiny) a případným přechodem k maskuli-
nům.

rezavina  jen nář. — Derivací z adj. rezavý.

rza  jen nář.; stč. rzě, Jg, SSJ hrdza, pol. rdza — Z psl. *rъdja od
téhož kořene jako
rdíti, rudý.

zarza  jen nář.; Jg zrza, dluž. zarz Patrně kontaminací rza a
zerz (kořenné -a- obtížně vysvětlitelné), viz tam.

zerz  m. jen nář.; Kt, hluž. — Patrně ze rza přesmykem a předsu-
nutím
z- kvůli usnadnění výslovnosti; samohláska v zákla-
du vlivem sousedního
rez. Přechodem k muž. rodu.

zerzavina  jen nář.; Jg, hluž. — Derivací z adj. zerzavý nář. ,reza-
vý‘.

zrz  m. jen nář. — Viz rza, zarza.

zrzavina  jen nář. — Derivací z adj. zrzavý nář. ,rezavý‘.


5    rez m. Po 1, Ju 1–5, Ru 2–4 — zerz m. Ju 6, Ru 5 — zerza f. Ju 7

6    AJŚ 9 (10 rezavý), OLA 854

Pv