ČJA 1

166/222.5 prát (290) — mapa s. 403

1    M         prát

máchat (mo-)

X          prat, płukac’ 827, 828

2                 Sledovalo se nář. pojmenování pro činnost ,zbavovat tkaniny mechanickou prací nečistoty za použití
vody a pracích prostředků‘. Kromě na mapě zachycené lexikální dichotomie prát × máchat byl při výzkumu
zaznamenán též hláskoslovný rozdíl prát × prat.

Ve Slezsku se výrazově ne vždy přesně rozlišuje praní od máchání, tj. zbavování prádla mýdla a nečisto-
ty pohybem v čisté vodě, a sloveso máchat tu někdy může označovat obojí činnost. Na Frýdecku a Těšínsku
má sloveso plukat význam máchat, ojediněle se však dokládá i ve sled. významu.

3                 Téměř na celém území se vyskytuje výraz prát (prat), jen v záp. Slezsku zhruba po Ostravici je v tradič-
ním nářečí běžné slovo máchat. (Ve významu ,máchat‘ je tu zpravidla sloveso šplachat n. čvachat.)

Ostrá je hranice staré moravské krátkosti kmenové samohlásky v slově prát. Sleduje téměř přesně
bývalou zemskou hranici česko-moravskou (srov. izoglosu krácení lhát × lhat, I-77).

V městské mluvě se zachovává v podstatě stav shodný s venkovským okolím, jen u ml. generace ve
Slezsku začíná pronikat výraz prát, shodný se spis. jazykem.


4    máchat  v sled. významu jen nář. (SSJČ i SSJ ,proplachovat, zba-
vovat mýdla a nečistoty v čisté vodě‘, SSJČ též přemách-
nout
,zběžně vyprat, přeprat‘) — Asi intenz. obměna star-
šího mákati, iter. od močiti.

plukat  jen nář. (Jg plákati ,poléváním mýť, srov. SSJČ oplako-
vat
, opláknout ,opláchnout, zběžně umýt‘, hluž. płokać


,mýt‘, pol. płukać ,máchat‘, téhož významu rovněž SSJ
plákať, pláchať) — Psl. *polkati.

prat  jen nář. — Viz prát.

prát  stč., Jg ,prádlo pístem tlouci ve vodě‘, SSJČ, SSJ prať —  Pů-
vodní význam ,bíti‘. Prádlo se totiž čistilo tak, že se do ně-
ho bušilo u řeky dřevěnou plácačkou.


5    prát Ju 1–3, 5, Ru 3 — prat Ju 6, Ru 5 — prať Ju 7

6    ASJ IV 405:7b prat, AJŚ 252 prać w rękach × 253 płukać bieliznę, OLA 1693

Bh

1      194/222.1 koupelna

izoglosa koupelna × koupelka (vých.)

2      195/222.2 vykoupat se

izoglosa vykoupat se × okoupat se (vých.)

3      12/222.3 vdávat se

izoglosa vdávat se × vydávat se (vých.)

4      25/222.4 chovat (dítě)

izoglosa chovat × pěstovat (vých.)

5      166/222.5 prát

izoglosa prát × máchat (sev.)

6      60/222.6 počkej

izoglosa počkej × dočkej (vých.)

7      46/222.7 slyšet

izoglosa slyšet × čut (vých.)