ČJA 1

165 necky (289) — mapa s. 321

1    M         necky (necka plt. 108, 459)

troky (tročki 447, 457)

troka plt.

trok (též 462, 811)

vaštrok (vařtrok 739, voštrok 713, 715, 733, 735, 804, oštrok 642)

vanštrok (vajštrok 755) — vantrok

vana (-ň- 801)

vandle f.

vandlička

S          střez 454, 458

2                 Mapovány byly nářeční ekvivalenty slova necky, názvu podlouhlé dřevěné nádoby, nahoře širší, k ruč-
nímu praní prádla. Necky bývaly zprvu oválné, dlabané ze dřeva, a postupem výroby se změnily v bednářský
výrobek z prken. Výrobky z jiného materiálu zadání neodpovídají, jejich názvy nebyly tudíž mapovány. Jako
ekvivalentní se na mapě sleduje i pojmenování vana, třebaže většinou označuje elipsovitou nádobu z dužin,
tedy tvarem poněkud odlišnou, ale po stránce funkční odpovídající.

Mapované rozdíly jsou především lexikální; jako nářeční ekvivalenty se uplatňují též výrazy přejaté ne-
bo utvořené skládáním přejatých základů. Diferenciace slovotvorná se projevuje formální deminucí (srov. pl-
ně ekvivalentní dem. tročky, vandlička), dále rozdíly v rodě a čísle (troky × troka × trok).

3                 Zeměpisné rozdíly v pojmenováních vytvářejí základní trojčlenný lexikální protiklad. Na většině území
Čech se užívá názvu necky. Proti němu stojí výraz troky, jehož areál zaujímá větší část Moravy a pokračuje
souvisle jednak do jzč. oblasti, jednak do vých. okrajů svč. nář. oblasti a do Slezska. Třetím členem lexikální-
ho protikladu je v rovině pojmenování areál složeniny vaštrok ve vých. polovině Moravy a v převážné části
Slezska. Tuto základní lexikální diferenciaci doplňuje výskyt výrazu vana podél vých. hranice areálu necky a
roztroušeně i jinde. Jeho paralelami jsou jzč. forma vandle a vm. kontaminované formy vantrok a vanštrok.

Tuto diferenciaci doplňují rozdíly slovotvorné a morfologické. V již. Čechách se užívá též dem. vandlič-
ka
, na Jindřichohradecku je malý areál maskulinní formy trok. Plurálový tvar troka se soustřeďuje na Vyso-
komýtsko, odkud přesahuje až na Zábřežsko.

Do měst proniká spisovný výraz necky.


4    necky  stč., Jg, SSJČ, pol. niecka — Z psl. *nьktva (sg.), pl. utvo-
řen podle troky.


střez  jen nář. (stč. i Jg ,škopek‘) — Hlásková obměna slova dřez
(patrně původní).

trok  jen nář.; Jg — Přejato z něm. (Trog).

troka  jen nář. — Plt. od trok, viz tam.

troky  Jg též trůky, SSJČ ob. — Viz trok.

vana  v sled. významu jen nář.; stč. vanna, Jg též vaně — Přejato
z něm. (
Wanne).

vandle  jen nář.; SSJČ zast. a nář. (Jg ,vana‘) — Přejato z něm.

vandlička  jen nář.; SSJČ dem., zast. a nář. — Dem. k vandle, viz
tam.

vanštrok  jen nář. — Kontaminací přejatých slov vana a vaštrok.

vantrok  v sled. významu jen nář. — Hlásková obměna podoby
vanštrok, viz tam.

vaštrok  jen nář. — Jako složenina přejato z něm.

5    necki Ju 1–3, 6, 7, Ru 1–5 — vana Po 1 — korito Ju 6 — korýtko Ju 5

6    MAGP 101, AJŚ 424

Hl