ČJA 1

121 ledviny (505) — mapa s. 245

1    M         ledviny

obličky (ho- 750, oblíčky 740, 749, hoblíčky 749)

nerky — nyrky

S          ladviňice 755

N          ledvinky

2                 Mapa zachycuje nář. pojmenování pro ledviny, tj. párový vylučovací orgán vyšších obratlovců. Kromě
lex. diferencí byl zachycen též hláskoslovný rozdíl (nerkynyrky).

Formální deminutivum ledvinky označuje ledviny zvířecí upravené jako jídlo; proto nebylo mapováno.

3                 Základní lexikální protiklad představuje většinový výraz ledviny a regionalismy obličky, nerky. Jednot-
livá pojmenování vytvářejí výrazné areály. V celých Čechách a na většině území Moravy se užívá výhradně
názvu ledviny. Na Valašsku a v přilehlé části Slezska je časté označení obličky, převážně v dubletě
s novějším pojmenováním ledviny, ojediněle s variantou obsahující protetické h- (hobličky).

Téměř z celého Slezska je doloženo pojmenování nerky, to se v přechod. pásu čes.-pol. nářečí a na
přilehlém území Polska objevuje v podobě nyrky.

Situace ve městech se neliší od příslušného venkovského okolí.


4    ladvinice  jen nář., SSJ obl. l’advenice — Viz ledviny.

ledviny  stč., Jg, SSJČ, SSJ obl. l’adviny, hluž. ledźwina (sg.) —
Odvozeno od
ledví, psl. *lędvьja ,ledviny‘. Přeneseně pak
mohlo
ledví znamenat i útroby, vnitřnosti, nitro.


nerky  jen nář., Kl, pol. nerki, dluž. njerki — Přejato z něm.

nyrky  jen nář., Jg slc. „zle tvořené, cizí“ — Viz nerky.

obličky  jen nář., Jg slc., SSJ — Patrně k adj. oblý.


5    ledvini Ju 1, 2, 5, Ru 3, 4 — ledvina Ju 3 — hobličky Ju 7 — ledvinki Po 1, Ju 6, Ru 1, 2 (na jídlo), 5

6    ASJ III 270 (ledviny), IV 438 (obličky), SSA 6.55, ALE 182

Pl