ČJA 1

114 máselnice (447) — mapa s. 235

1    M         másňice (též 684, 741) — masňice (-ś- 801, 833, 835, 836, masňca 707, 725, 726, 743, mastňica 510,
616) — máselňice (ma- 746, 755, 757, 65, též máselňíček 333) — másleňice 503, 515 —
masleňica (masleňca 607, maslenca 610, 611, 622, 625, máslence 503, 626, mastleňca 609)

másňíc 117–119 (másňic 116, 118, 119)

masňička (másňička 818, 819, 830–834, masňčka 707, 725)

maslinka (též 626, má- 636, 684, 719, mastlinka 634, 637)

maslénka (máslenka 736) — maslenka

tlukačka (tlučka 434, tlókadlo 601)

stloukačka (sklókačka 623, 627, 663, stloukadlo 462)

bečka

belík (žbelík 442)

soudek (soudeček 463)

korbel

faslík

N          stupka, dále nebyly mapovány specifikační přívlastky: tlukací, stloukací (bečka), stojatá, tlučací (máselnice), vrťecí, vrťicí, toča-
cí, točicí, kolíbací (soudek), točicí, tlukací (faslík) aj.

2                 Mapa sleduje rozdíly v názvech máselnice, zařízení na stloukání másla. Věcné rozdíly dané vývojem re-
álie (od máselnice stojaté, tj. „tlukací“, k houpavé a točicí) rozdíly v pojmenování vždy neodrážejí (např. 421
belík ,točicí i stloukací‘, 450 belík ,točicí‘, pak ,houpací‘ apod.). Původní způsob práce však výrazně motivo-
val slovesná pojmenování odlišné činnosti (vrtět, stloukat, srov. též Jg vrtilko „vrtidlo na máslo, máslnice“
z krkonošského úzu). Významový posun je častý (srov. 149 točicí tlukačka).

Základní rozdíly lexikální doplňují diference slovotvorné, a to formálně deminuční (masnička, patrně
též maslenka, maslinka), rozdíl v morfologické charakteristice (másnic) a rozdíly hláskoslovné, vzniklé po
odstranění pobočné slabiky ve slově máslnice (máselnice, maslenice, másnice). Sledován je též zeměpisně
vyhraněný rozdíl v kvantitě kmenové samohlásky (más- × mas-).

3                 Na mapě jsou zachyceny především rozdíly lexikální, a to v základní trichotomii pojmenování bečka
(sz. Čechy) – belík (jz. Čechy) – deriváty od základu subst. máslo (na ostatním jaz. území). Tento obraz do-
plňují drobné areály ekvivalentů tlukačka (v Podještědí a v Pojizeří) s variantou stloukačka (při jv. okraji
Čech), faslík (na Doudlebsku), korbel (na Chodsku a v úseku volyňském) a soudek (rozptýleně v jč. a zm.
oblasti).

Slovotvorné rozdíly reprezentují různé formy odvozené od subst. máslo (zhruba ve vých. polovině Čech
a na celé Moravě). Vnitřní slovotvorná diferenciace se týká pouze mor. části území (zde se zkrácenou kmeno-
vou samohláskou -a-). Část česká je jednotná (formou másnice), odchylkou je pouze tvarová varianta más-
nic
na Náchodsku a v Kladsku.

Středem Moravy směrem severojižním prochází velký areál formálních deminutiv, a to masnička v cen-
trální skupině střm. nářečí, ve vých. části Slezska a rozptýleně též zvl. na Valašsku, maslinka v již. polovině
tohoto areálu (od Boskovic a Prostějova na jih) a její varianty maslenka (na záp. Brněnsku) a maslénka (na
Slovácku). Na jz. Moravě se vyděluje výrazná oblast formy maslenice.

Ve městech tato tradičně venkovská reálie nebyla předmětem výzkumu.

4    bečka  v sled. významu jen nář. — Nejasného původu, přenesením
bečka ,soudek‘.

belík  v sled. významu jen nář.; Kt gbelík Pravděpodobně staré
přejetí z germ., specifikací.

faslík  jen nář.; hluž. butrobas Přejato z něm., odvozeno přípo-
nou
-ík, přenesením významu.

korbel  v sled. významu jen nář. — Snad pův. od kbel příklonem
ke slovu
korbel ,nádoba k pití‘ nebo přímo přejato
z něm.
Körbel ,nádoba, okov‘, přenesením.

máselnice  Jg máslnice, SSJČ, SSJ maselnica, pol. masielnica,
maślnica — Odstraněním pobočné slabiky z maslnice, to
z psl.
*maslьnica, od máslo.

maslenice, maslenice  jen nář.; Jg máslenice mor. a slc., Kt más-
lenice
, máslnice — Viz máselnice.

maslenka, maslénka, maslinka  jen nář.; Kt máslenka, maslinka
— Od máslo.

másníc  jen nář. — Příklonem k morfolog. typu píseň, viz másnice.

masnice  jen nář.; Kt — Viz másnice.

másnice  jen nář.; Jg lidově, SSJČ nář. — Viz máselnice, odstraně-
ním pobočné slabiky.

masnička  jen nář.; Kt — Formální dem. k masnice, viz másnice.

soudek  v sled. významu jen nář. — Přenesením, dem. k sud.

stloukačka  SSJČ říd. — Od stloukat.

tlukačka  jen nář.; SSJČ nář. — Od tlouci.

5    másňice Ju 1–3, 5, Ru 3 — másňička Ju 4 — masňička Ju 7 — maslenka Ru 5 — maslinka Ju 6

6    ASJ IV 278, MAGP 115, AJŚ 282, PLPJ 246, AJPP 91

Hl