ČJA 1

96 nudle (391) — mapa s. 209

1    M         nudle (nodle 320, 331, 448, 457) — núdle (též 245, 257, 425, 738) — nugle — nygle 826–828

nudlički 301, 303

nudlata n. 137, 644, 646

lukše (též 92, laukše 733) — lokše (okše 729, 731)

knedle

řezance 736, 737, 755

krájance 734, 735

N          šlíški, šlížički 736

2                 Sledovala se nář. pojmenování pro těstovinu tvaru úzkého proužku užívanou zpravidla jako zavářka do
polévky. Kromě lexikálních rozdílů byly zaznamenány ojedinělé diference slovotvorné (nudle × nudličky),
morfologické (nudle × nudlata) a četné nepravidelné hláskové změny (nudle × núdle × nugle × nygle; luk-
še
× lokše). Pravidelná střm. změna u >
/o byla zjištěna pouze u slova lukše, nikoliv u výrazu nudle.
Všechna pojmenování byla zapsána v množném čísle.

3                 Mezi základními pojmenováními nudle a lukše vede poměrně ostrá hranice. Většinové označení nudle
se vyskytuje v celých Čechách (na szč. okraji v podobě núdle), na jz. a sev. Moravě a ve Slezsku s přesahem
na Valašsko. Z Chodska je doloženo jako nedubletní dem. nudličky, ze Zábřežska pak pochází varianta nud-
lata
. Ve vých. Slezsku se objevují hláskové varianty nugle a nygle. Slovo nudle bylo zaznamenáno také ve
všech městech (někde jako dubletní s tradičním nář. výrazem).

Pojmenování lukše je typické pro většinu střm. nář. oblasti (bez Třebíčska a Znojemska) a pro nář. dol-
ská s přesahem ke Vsetínu. Na širším Uherskobrodsku a na již. Valašsku je běžná hlásková varianta lokše.

Ostatní lexémy jsou zřetelně okrajové: svč. výraz knedle (na Náchodsku a Novopacku) se vyskytuje jen
v projevech starší generace, na Břeclavsku byla ojediněle zachycena pojmenování krájance a řezance.


4    knedle  v sled. významu jen nář. — Přejato z něm. (Srov. I-100
knedlík.)

krájance  jen nář.; Bš krajance Podl. — Od nář. adj. krájaný, to
od nář.
krájat.

lokše  jen nář.; Bš łokýš m. (val.), pol. łokszyn m., łokszyny f.,
łokszynie zast. ,druh nudlí‘ (Jg lokeš m., lokše/lokša f.
slc. ,vdolek nebo koláč sprostý‘, Kt též
lakeš sloven. ,druh
koláče‘, Bš
łokeš ,koláč z chlebové mouky‘ val., horň.,
,placek bramborový‘ Podl., SSJ
lokša ,druh pečiva‘) —
Přejato z turkotatar. jazyků. Forma s
-o- je původní, -u-
je sekundární. Podle Mch pseudokorektní.


lukše  jen nář.; Jg lukeš m., SSJČ nář. — Viz lokše.

nudlata  jen nář. — Viz nudle. Přechod k jinému rodu
a morfolog. typu.

nudle  Jg, SSJČ, hluž. — Přejato z něm.

nudličky  SSJČ dem. k nudle — Formální dem. k nudle. Viz tam.

núdle, nugle, nygle  jen nář. — Viz nudle.

řezance  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJ rezance — Od adj. řeza-
, to od řezat.


5    nudle Po 1, Ju 1–5, 7, Ru 2–4 — núdle Ru 2 — nudlički Ju 7 — lukše Ju 6, Ru 5 — łukše Ju 7

6    ASJ IV 238:126, PLPJ 193, AJPP 364

Mi