ČJA 1

92 pomalu (1699) — mapa s. 203

1    M         pomalu — pomálu (též 74)

pomaly (též 120, 67, pomalí 714) — pomály (pomálí 716,

pomáhly 747)

pomale 511, 515, 517

N          lanksam 130, volno 804, pomalički 430

2                 Mapa zachycuje slovotvorné a hláskoslovné rozdíly v nář. vyjádření příslovce pomalu. Podoby pomale
jsou mapovány jen tam, kde jsou mimo dnešní oblast změny y > e.

3                 Izoglosa mezi podobami pomalu a pomaly jde zhruba ve směru staré zemské hranice česko-moravské.
Forma pomalu je rozšířena v Čechách a většinou dubletně se objevuje též v přilehlém pásu na Moravě. Menší
areál tvoří na Jablunkovsku a Těšínsku. Hlásková varianta se zdlouženým kmenovým -á- vytváří souvislé
území pokrývající zhruba zč. nář. skupinu (v její vých. polovině většinou v dubletě s -a-). Na celé Moravě

a na větší části Slezska převažuje podoba pomaly, její hlásková obměna pomály je rozšířena na území vm.
nář. s přesahem na Holešovsko. Na styku areálů výrazů pomalu a pomaly (na záp. Moravě) se objevuje for-
ma pomale. Ve městech výrazně převládá spisovná podoba pomalu.

4    pomale  jen nář.; Jg pomále — Nelze s určitostí říci, kdy jde o vý-
sledek pravidelné hanácké změny y > e, která mohla mít
původně větší rozsah, a kdy o analogický příklon k adver-
biím typu rychle.

pomalu  Jg, SSJČ, pol. i hluž. pomału — Z pův. dativu po málu.

pomalu  Jg, SSJČ zast. — Viz pomalu.

pomaly  jen nář.; SSJČ nář., SSJ, hluž. pomały — Z předložkové-
ho spojení
po maly (analogicky podle nář. typu po česky).

pomaly  jen nář.; SSJČ nář. — Viz pomaly.

5    pomalu Po 1, Ju 1-4, Ru 4 — pomálu Ju 5, Ru 2, 3 — pomali Ju 3, 4, 6 — pomály Ju 7 — pomáli Ru 5

6    OLA 723

Fi