ČJA 3

243 housátko (954) — mapa s. 531

1    M         housátko (též 604, 608, 619, húsjatko 755, húsatko 730, húsacko 755, gyňśuntko 831–835) — housítko (ho-
sitko 609, hus’ietko 801) — hósijátko (hósjátko 621, 635)

husička 325, 446, 447 (husinka 137, husinko 248, housaťínka 239)

baňinka (baňina 124)

baňička (baňka 110)

baňátko 109, 121 (baňčátko 111, baňce 123)

bažinka 222, 503–505 (baženka 222, 510, važinka 513)

važička 513, 516, 605

pilenka (py- 722, 738, 803, 807, 809, 811, 814, piplenka 650)

pilinka 118, 748

piluška (py- 803, 814, viluška 646)

pilátko (py- 810)

pilka 805, 806, 83

pila 116, 813, 828 (py- 814, pilok 834)

babulka (babula 643, 657, 745, babuška 127, babátko 446)

babulenka

cibenka 715, 717 (cibénka 736)

cibulenka (cibulka 232, čibulka 714)

cibuška 718, 731, 733, 735

šypulka 706, 751 (šibulka 732)

livulka 825 (liva 829)

livuška 816 (liduška 125, leluška 506)

lilinka 203, 446 (bilinka 134, dlidlinka 630, dlidlák 611, didlinka 622)

huďátko 406 (hudáčki pl. 404, hudle 329)

majolenka 122, 143, 206

S          malinka 131, bíbrle n. 313, panenka 402 (pana 402)

N          pepík 140, 430

2                 Na mapě jsou zachyceny nářeční názvy pro malé housátko, tj. pro mládě husy v prvních dnech života.
Všechna získaná pojmenování jsou expresivní a vyjadřují kladný citový vztah k husímu mláděti. Položka v do-
tazníku byla zaměřena na zjištění jednak víceméně „neutrálních“ názvů housátka, jednak jeho pojmenování
mazlivých. Mapa tedy poskytuje dvojí obraz: pomocí izoglos se na ní vyznačují hláskové varianty slova housát-
ko
; v druhé rovině je pak značkami zachycen výskyt jednotlivých mazlivých výrazů. Ty se diferencují nejen le-
xikálně, ale hojně též slovotvorně (např. baninka × banička × baňátko, pila × pilka × pilenka × pilinka × piluška
× pilátko).

Náš materiál byl srovnáván s údaji zachycenými KLA. Těmi byl zeměpisný rozsah zjištěných výrazů do-
plněn a zpřesněn.

Většina registrovaných mazlivých označení je odvozena od výrazů (často zvukomalebného původu), jimiž
se volá na housata, popř. i na husy, srov. III-229 volání na husy.

3                 Pro celé území našeho národního jazyka je charakteristický výraz housátko s hláskovými obměnami hou-
sítko
(na záp. Moravě zhruba mezi Znojmem a Novým Městem na Mor. a dále na záp. slez. okraji) a housijátko
(sv. od Třebíče).

Mazlivé názvy jsou omezeny především na Moravu a Slezsko, v Čechách byly zaznamenány častěji jen
v sev. části svč. nář. Největší areál vytváří pojmenování babulka, vyskytující se ve stř. části střm. a vm. nář.; po-
doba babulenka je příznačná pro horizontální pruh zhruba mezi Tišnovem a Kroměříží a pro lokality sev. od
Prostějova. Severových. polovinu střm. nář., sev. úsek vm. nář. a stř. část nář. slez. charakterizuje výraz pilenka,
další varianty od téhož základu se objevují jen na malých územích nebo sporadicky: piluška zejména jv. od
Vsetína, pilka především na již. Opavsku, pila na jih od Těšína a pilátko již. od Opavy a ve slez. vsích v Polsku.

Záp. od Nového Města na Mor. se vyskytlo označení bažinka, na toto území navazuje vých. od Jihlavy
malý areál podoby važička. Pro Břeclavsko a Kyjovsko jsou příznačné názvy se základem cib-, a to cibenka, ci-
buška
, cibulenka.

V záp. polovině svč. nář. byla ze zaznamenaných názvů nejčastěji zapisována slova baninka a banička,
především záp. od Nové Paky se objevila podoba baňátko. V střč. a jzč. nářečích byly názvy tohoto typu zachy-
ceny velmi řídce, vícekrát se z nich objevuje jen výraz huďátko, který byl registrován v širokém okolí Příbrami.
Ostatní pojmenování se vyskytla roztroušeně nebo sporadicky. Ve městech, až na malé výjimky, byl zapsán vý-
raz housátko, shodný se spis. jazykem.

4    babulenka  jen nář.; Kt babuliátko, baburiátko slc. (Kt ‚husa‘) — Od
babula, viz babulka.


babulka  jen nář.; Bš (Jg babule ‚husa‘ mor., Kt babula ‚husa‘, babury
‚housata‘, SSJČ nář. ‚domácký název pro husu‘, SSJ babuľa

‚husa‘) — Od volání na husy babula babula, event. babuli ba-
buli
.

baňátko  jen nář.; Jg baňčátko (Jg baňče ‚house‘, baně ‚husa‘, SSJČ
baně nář. ‚house‘) — Od nář. baně, to od bani bani, event.
baňa, příp. bana ‚volání na husy‘.

banička  v sled. významu jen nář.; Jg — Viz baňátko.

baninka  jen nář. (SSJČ nář. dem. ‚husa‘) — Viz baňátko.

bažinka  v sled. významu jen nář.; Kt bažička, bažátko — Od volání na
husy baži baži.

bíbrle  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. (Pieperl).

cibenka  jen nář.; Kt cibunka — Viz cibuška.

cibulenka  v sled. významu jen nář. — Viz cibuška, vlivem výrazu ba-
bulenka
.

cibuška  jen nář. — Od volání na husy cip cip, event. ci ci cibuška (Kt).

housátko  Jg, SSJČ dem., SSJ húsatko, pol. gąsiątko, hluž. huško — Od
house, psl. *g
sę.

housijátko  jen nář. — Kontaminací podob housítko a housátko s hiá-
tovým j, viz tam.

housátko  jen nář. — Viz housátko, podoba s přehlasovanou a zúženou
samohláskou za starší nosovou samohlásku.


háďátko  jen nář.; Jg hůdě, Kt hudáček (SSJČ hudě nář. ‚volání na
husy, zvláště při odhánění‘) — Od nář. hudě ‚house‘.

husička  v sled. významu jen nář. — Rozšířením významu (SSJČ dem.
‚husa‘).

lilinka  jen nář. (Kt dlidlinka, dlidlena, dlidluška „lichotné jméno
kachny“) — Od volání na husy li li.

livulka  jen nář. (Bš ‚husa‘ slez.) — Od volání na husy livu livu.

livuška  jen nář. — Viz livulka.

majolenka  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ expr. ‚hezká,
zdravá žena‘).

malinka  v sled. významu jen nář. — Od volání na housata mali mali.

panenka  v sled. významu jen nář. — Přenesením (SSJČ ‚dívka‘).

pila  v sled. významu jen nář. — Od volání na husy pila pila.

pilátko  jen nář.; Kt pilata „lichotivé jméno housat“ — Viz pila.

pilenka  jen nář.; Kt (Bš ‚husa‘) — Viz pila.

pilinka  v sled. významu jen nář. — Viz pila.

pilka  v sled. významu jen nář. — Dem. od pila, viz tam.

piluška  jen nář. (Bš ‚husa‘) — Viz pila.

šipulka  jen nář. — Od volání na husy.

važička  jen nář.; Bš važinka — Od volání na husy.

5    housátko Po 1, Ju 1–6, Ru 1–5 — húsátko Ju 7

6    AJŚ 536, PLPJ 292, AJPP 229, SSA 2.27, OLA 303, ALE 301

Fi