ČJA 3

207 (koza je) březí (868) — mapa s. 461

1    M         březí

skotná

kotná

S          skozná 124

N          bude se koťit; bude se kozit 205, bude se kozlit 442, je nakoťená 614, je vuprskaná 634, je zaprčená 665

2                 Nářeční ekvivalenty spisovného spojení (koza je) březí se diferencují lexikálně a slovotvorně (skotná
× kotná).

Z mapování byla vyloučena vyjádření, která postihují stav kozy bezprostředně před vrhem mláďat nebo
po připuštění ke kozlovi, např. bude se kotit, je nakotěná, zaprčená.

3                 Lexikální dichotomii doplňuje okrajově rozdíl slovotvorný. Výrazem březí se vyděluje jz. polovina Čech.
Pokud se toto slovo objevuje jinde, má charakter pojmenování přejatého ze spisovné vrstvy. Označení skotná je
běžné na zbývajícím území českého národního jazyka, jen v oblasti vých. od Ostravice byla zaznamenána slo-
votvorná varianta kotná.

4    březí  stč. břězí, Jg též břízí, SSJČ, SSJ brezivá, u všech o samicích
obecně — Podle Mch od psl. *berdja, to od *bher- ‚nést‘.

kotná  jen nář.; Kt, SSJ, pol. kotna (Jg kotní ‚porodní‘) — Od *kot ‚mlá-
dě menších zvířat‘ (souvisí s kotiti ‚vrhat mláďata‘).


skotná  Jg, SSJČ zast. a obl. — Viz kotná, předpona s- má význam ‚s ko-
tem (tj. s mládětem) jsoucí‘.

skozná  jen nář. — Kontaminací skotná a koza.

5    březí Ju 6, Ru 2 — skotná Po 1, Ju 2–4, Ru 4, 5

6    —

Fi