ČJA 3

193 (kobyla je) březí (818) — mapa s. 431

1    M         březí

zebná (též 505, zgřybno 836) — zřebná

hřebná — řebná (řemná 130)

hřebí 112,144 (řebi 150)

N          řebná ‚těsně před ohřebením; taková, která mívala hříbata; po hříběti‘

2                 Mapa zachycuje nářeční ekvivalenty adjektivní části spisovného spojení kobyla je březí; ty se diferencují
lexikálně, ale též slovotvorně (shřebná × hřebná × hřebí) a hláskoslovně (hřebná × řebná, shřebná × zřebná).

Výraz hřebná má v některých oblastech (zejména na Roudnicku) poněkud jiný význam, označuje stav ko-
byly krátce po ohřebení, někdy je tak nazývána každá chovná kobyla. V těchto případech nebylo příslušné slo-
vo mapováno.

SSJČ uvádí jako spisovná slova březí, shřebná a hřebná, variantu hřebí charakterizuje jako řídkou.

Náš materiál byl konfrontován s údaji v KLA.

3                 Výrazný je územní protiklad mezi slovem březí, které pokrývá zhruba záp. polovinu Čech, a lexémem
shřebná (včetně slovotvorných a hláskových obměn), jenž je rozšířen na zbývajícím území našeho národního
jazyka.

Podoba shřebná (v realizaci zhřebná) je typická pro Moravu a Slezsko. Hlásková obměna zřebná se po-
nejvíce objevuje v nář. čes.-mor. a na Zábřežsku. Slovotvorná varianta hřebná se rozptýleně vyskytuje
v Čechách (v areálu výrazu březí jen řídce a je spíše výrazem mladší nář. vrstvy), na Moravě je nejčastější při
česko-moravské zemské hranici, soustředěnější je na Frýdecku. V sv. polovině Čech je běžná obměna řebná.


4    březí  stč. břězí, Jg, SSJČ — Z psl. *berdja.

hřebí  Jg, SSJČ říd. — Od hřebná (viz tam) analogií podle březí.

hřebná  Jg, SSJČ, SSJ žrebná, pol. żrebna — K hříbě.

řebná  jen nář. (Kt ‚řevný‘) — Viz hřebná, o hláskoslovném rozdílu
× ř viz V-274 hřeben.


shřebná  Jg, SSJČ, hluž. přizřebna — Z psl. *sъ-žerbьna („s hříbětem
jsoucí“); srov. stelná na mapě III-171 (kráva je) březí.

zřebná  jen nář.; Jg žrebná slc. — Viz shřebná; vývojem souhláskové
skupiny shř > zhř > (zde ve větším rozsahu než regresivní
asimilace sh > zh, viz PRO E2).


5    březí Ru 2, 3 — zhřebná Ju 7, Ru 5 — zřebná Ju 6 — hřebná Ju 3, 5, Ru 5 — řebná Po 1, Ju 1–4, Ru 4 — skotná Ju 6

6    SSA 2.41, OLA 159

Fi