ČJA 1

71 spalničky (1932) — mapa s. 177

1    M         spalňičky (spálňički 452, 453, 461, spalinky 814, spálenke 613, spalňička sg. 305, 320, 420, spal 611)

/v/osýpky (asipki 42, vosuťini pl. 101, vosuťina sg. 106)

/v/osejpka sg.

ospice (ośpice 818, 819, 829, 830, 832)

mozgry (mozrle 813) — mouzdry (múzdri 162, muzdri 212, mouzerki 137)

mózary (mózarki 644)

mouzrlata (muzrlata 118)

frízle (frizle 204, fryźle 834, fríze 455, rízle 457)

frízl m. sg. (flízr 120, prízl 305, 609, rizl 611, 612) – fríz

N          (bejt celej) vosipanej, viráška, vejraz 430

2                 K označení spalniček, infekčního dětského onemocnění projevujícího se především vyrážkou
a vysokou horečkou, se v nářečích užívá několika názvů. Pojmenování domácího původu jsou motivována

hlavními příznaky této nemoci: zarudnutím kůže (spalničky) a osypáním celého těla vyrážkou (osýpky, osud-
ny
, ospice). Dále se objevuje přejatý výraz frýzle a subst. mozgry.

Kromě těchto základních lexikálních diferencí zachycuje mapa i některé rozdíly slovotvorné (osýpky ×
ospice, mozgry × mouzrlata atd.) a hláskoslovné (mozgry × mouzdry, frýzl × frýz).

Většinu názvů tvoří podst. jména pomnožná, v sg. bývá častěji subst. osýpka a frýzl/frýz – jen ojediněle
byly zaznamenány i formy spalnička a osutina.

3                 Typickým názvem této nemoci je v Čechách subst. spalničky, které se objevuje porůznu i na Moravě,
častěji v městské mluvě. Základním moravským označením jsou osýpky vyskytující se také (většinou v sg. for-
osýpka) s různou hustotou ve vých. polovině Čech, ojediněle i při jejich záp. okrajích. Sporadická podoba
osutiny pl./osutina sg. byla zachycena v Podještědí a v Podkrkonoší. Etymologicky příbuzné ospice jsou cha-
rakteristickým názvem především v ostravickém úseku a v sousedních polských lokalitách.

V Kladsku a v náchodském výběžku se užívá dialektismu mouzrlata, vých. od Vysokého Mýta a na Li-
tovelsku mouzdry, na Zábřežsku mózary a v okolí Opavy a v přilehlých vesnicích v Polsku mozgry.

Přejaté pojmenování frýzle bylo zaznamenáno na Roudnicku a Doudlebsku, podoba frýzl s obměnou
frýz roztroušeně v okrajových úsecích čes. nářečí a na jz. Moravě.

Do mluvy všech měst proniká název spalničky, shodný se spis. jazykem, ve starší vrstvě se však i zde
dosud zachovávají tradiční regionální pojmenování.

4    frýz  jen nář. — Nejspíše zjednodušením z frýzl, viz tam.

frýzl  jen nář. — Přejato z něm. Friesel.

frýzle  jen nář. — Formantem -e (jako neštovice, příušnice)
z frýzl, viz tam.

mouzary, mouzdry, mouzrlata, mozgry  jen nář. — Nepříliš jasné,
snad ze starobylého domácího pl. *mosyry, spíš však pře-
jato z něm.

ospice  jen nář.; Jg též ošpice sg., mor. „palčivá neštovička“, hluž.


wospice (pol. ospa ,neštovice‘, ospica zast. ,plané neštovi-
ce‘) — Od psl. *(o)suti ,(ob)sypať. Viz osýpky.

osýpka  sg. jen nář. — Viz osýpky.

osýpky  Jg mor., SSJČ zast. ob., SSJ — Od o-sypat z psl. kořene
*-syp-.

spalničky  SSJČ, SSJ zast. (Jg spalnička sg. ,vyraženina na těle, po
níž loupá se kůže‘) — Od spálit.

5    osípki Ju 7 — vosejpka Ju 1-4, Ru 4 — mouzerki Po 1 — fríz Ru 2 — požár Ru 2

6    AJŚ 654, SSA 7.33