ČJA 3

122 plochá příčka v žebřinách (720) — mapa s. 293

1    M         meč

mečík (též 816, 829, mečék 649–654, 661, 668, 671)

mečňik

šviňha — švinha — šviňka (též 244) — švinka

švihňe (švíhňe 457, 458, 460)

švingla (švingl m. 756)

šinka

svlak (též 431, sflak 236, 246) — slak

deska 742, 753, 754 (deščka 749–751, deščica 749, 752, 753)

jahla 442–444

2                 Nář. pojmenování ploché příčky spojující bidla žebřin vykazují vedle diferencí lexikálních také dife-
rence slovotvorné (např. meč × mečík) a hláskoslovné a morfologické (např. švinka × šviňka; šviňha ×
švihně).

Výzkum dané položky byl ztížen faktem, že mnozí hospodáři měli žebřiny už jen s kulatými příčkami
a že ploché příčky dřevěné byly u novějších vozů nahrazovány kovovými pruty. Dosud je zcela běžně známé vý-
razivo pro kulaté příčky, kdežto označení pro příčky ploché upadají rychle v zapomenutí. Přesto se však poda-
řilo vysledovat (i s využitím materiálu z KLA) staré názvy pro sledovanou reálii téměř ze všech zkoumaných
lokalit.

3                 Největší územní rozsah má formální dem. mečík (sev. polovina Čech, téměř celá Morava a záp. úsek
Slezska) a jeho základní neodvozená podoba meč (Uherskohradišťsko, Holešovsko, sz. Vsetínsko a Příborsko).

Bohatě diferencovaná je již. polovina Čech. Velké oblasti zabírají výrazy šviňka, švinka (stř. část střč. ná-
řečí). Dále na jv. Českobudějovicku vystupuje menší ucelená oblast varianty švihně. K týmž přejatým základům
se hlásí odvozenina švingle (Uherskobrodsko). Větší areál zabírá ještě slovo svlak (Klatovsko a již. Plzeňsko
a odděleně také Ledečsko) a přejaté označení šinka (vých. polovina Slezska). Mikroareály vytvářejí slova jahla
(jz. Strakonicko) a slovotvorně obměňovaný výraz deska (na vých. pruhu Valašska).

4    deska  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu (SSJČ nář.
,prkno‘).

jahla  v sled. významu jen nář. (Jg ,hřebík, který spojuje rozpěrák
s žebřinou‘) — Přenesením na základě tvarové podobnosti.

m  v sled. významu jen nář. — Přenesením na základě tvarové po-
dobnosti.

mečík  stč. ,část žebřiny‘, Jg, SSJČ zeměd. — Formál. dem. k meč, viz
tam.

mečník  v sled. významu jen nář. — K meč.

svlak  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu (Jg, SSJČ v nespeci-
fikovaném významu ,dřevo spojující napříč dvě nebo více dřev‘).


šinka  jen nář.; Kt — Přenesením (Jg šin ,plochá tyčka‘, SSJČ šína zast.
ob. ,železná tyč‘).

švihně  jen nář. — Přesmykem a adideací k švihat ze švinha.

švingle  jen nář. — Viz švinha, uvedená podoba má snad původ v jiho-
německé dem. formě.

švinha  jen nář. — Adaptací něm. Schwinge.

švinka, šviňka  jen nář.; Jg — Zřejmě z něm. Schwinge náhradou pů-
vodního -g- domácím -k-.

šviňha  jen nář.; Jg, SSJČ nář. — Viz švinka.

5    meč Ju 7 — mečík Ru 1, 2–5 — mečik Ju 1–4, Ru 4 — šviňka Ru 2, 3 — švinka Ju 5, Ru 2

6    MAGP 38,37, AJŚ 29, AJPP 133 b, SSA 4.92

Bh