ČJA 3

49 paprsek (u bran) (1014) — mapa s. 147

1    M         paprsek

svlak (sflak, slak 609)

podbranek (podbránek 701, 747, pobranek 808, 811, 815–817, 825, 826, 828, 830, podbránka 701, popra-
nek 818, obranek 755) — pobrunek (pobrunka 831)

sloupek (sloubek 236)

saňička (saňice 303, 309, 323)

braňice

            braňíšťe 111, 122, 139

brce n. 603 (brco 520, 604)

N          dřífko 324, branečák 680, 682

2                 Dřevěná konstrukce bran (zemědělského nářadí k vláčení) se skládá ze dvou hlavních částí, totiž z paprs-
ků, tj. trámků, v nichž jsou zasazeny hřeby, a z průvlaček, plochých příček, které tyto paprsky spojují (viz III-50
průvlačka). Paprsky bývaly vpředu zašpičatělé a mírně prohnuté nahoru, byly uloženy ve směru pohybu pota-
hu. Dřevěné brány patří již dlouho k reálii neužívané a nahrazené bránami železnými. Nář. mluvčí však doved-
li části starých dřevěných bran ještě pojmenovat; jistě také proto, že se názvy pro části dřevěných bran přenesly
na části bran železných.

Výzkum v Čechách byl realizován na opěrné síti bodů; neúplný nář. materiál byl upřesněn a doplněn úda-
ji z KLA. I tak je mnoho lokalit, odkud se příslušné pojmenování pro sledovanou součástku zjistit nepodařilo.

Nejsou také ojedinělé případy, kdy informátoři zaměňovali pojmenování pro paprsky s označením průvlaček.
Toto zaměňování obou částí, nejednou také jediné označení pro oba trámky, není stav teprve současný, srov. Jg
v oddíle 4 – paprsek, svlak.

Nář. označení paprsků se liší lexikálně, poměrně málo též slovotvorně (branice × braníště) a hláskoslovně
(podbranek × pobrunek).

3                 Největší územní rozsah má slovo paprsek. Je rozšířeno v celé sev. polovině Čech a v návaznosti dále v ši-
rokém pruhu střední Moravy. Odděleně se vyskytuje ještě na značné oblasti již. Čech. Mezi tato dvě teritoria je
vklíněno velké území výrazu svlak. Zabírá sev. pás jč. nářečí s přilehlým okrajem střč. nář. a jz. část Moravy až
k Mikulovu. Na východě se rýsuje rozsáhlá oblast slova podbranek. Kromě celého Slezska zabírá uvedený vý-
raz ještě sev. polovinu vm. nářečí s Holešovskem.

Menší areály tvoří slova sloupek (široké Ledečsko), sanička (Chodsko se stříbrským ostrůvkem a již.
Klatovsko), branice (širší Plzeňsko a již. Rakovnicko), braníště (záp. Novopacko) a brdce (mikroareál vých. od
Slavonic).

Jak už bylo uvedeno, v některých lokalitách se příslušné pojmenování nepodařilo zapsat. Zejména to pla-
tí o území mezi Prostějovem a Lipníkem nad Bečvou a o sev. Vsetínsku.

4    branice  f. jen nář. — Specifikačním sufixem od brána ‚zařízení k vláče-
ní polí‘.

braníště  n. jen nář. — Viz branice.

brdce  n. jen nář. (Jg a SSJČ nář. ‚rozporka u vah‘) — Formální dem.
k brdo (psl. *brdo ‚část tkalcovského stavu‘), přenesením,

paprsek  Jg „paprsky u bran, dřevce dlouhé, v nichžto železné hřebí-
ky zaraženy jsou; skrze paprsky napříč jdou mečíky neb švin-
ky, jinde paprsek tolik co mečík, a zábranek co paprsek zna-
mená“, SSJČ zeměd. — Přenesením.

pobrunek  jen nář. — Zjednodušením z podbránek, viz podbranek.
Samohláska u pravidelnými změnami z pův. dlouhého
á > o a dále oN > uN.


podbradek  jen nář. (Jg zábranek „brány z tří kosých zábranků a též
kosou po sobě běžících paprsků (mečíků) náležejí“) — Z předl.
spojení pod bránou.

sanička  jen nář. (Jg i SSJČ sanice „podélný trámec saní vpředu ohnu-
tý, po kterém se saně smýkají“) — Formální dem. k sanice, pře-
nesením.

sloupek  v sled. významu jen nář. — Formální dem. k sloup, přenesením,

svlak  v sled. významu jen nář.; Jg „dřeva nadél spojena průvlačkami,
dle jiných jsou bidla brány spojující“ (SSJČ ‚prkno upevněné
napříč a spojující několik prken‘) — K *velkti ‚vléci‘.

5    paprsek Ju 1, 2 — slak Po 1 — pobranek Ju 7 — bráňice Ru 2 — rameno Ju 3 — éhepám Ru 5 — húl Ju 5 — drúg Ju 1

6    AJK 78:2

Bh