ČJA 1

55 malíček (1652) — mapa s. 153

1    M         malík

malíček — maléček (-lí- 669–671, 673)

maleček

malíšek (též 729 nedubl.)

malítek 509

may palec (may palušek 832, 84)

maly prst 801, 808, 820

lechňíček (lechňík 437, 449) — lichňíček (lichňík 448)

2                 Mapa zachycuje zeměpisné rozšíření nář. pojmenování pro nejmenší prst na ruce. Vedle diferencí lexi-
kálních (malíček × lechníček) byla zjištěna poměrně bohatá slovotvorná variabilita (malíček × malík × ma-
leček
× malíšek × malítek).

3                 Jednoslovná označení sledovaného denotátu naprosto převládají, dvouslovná mají terminologickou
platnost jen na vých. okraji Slezska. Závažný protiklad představuje většinové pojmenování malíček a regiona-
lismy lechníček, malý prst / palec. Výraz lechníček byl zachycen v již. a jv. Čechách (jižně a západně od Čes.
Budějovic též v podobě lichníček), sousloví malý palec v přech. nář. čes.-polských, malý prst na Hlučínsku.

Pojmenování malík se vyskytuje zejména v svč. nářečích, podél hranice česko-moravské a na zč. okraji
(často v dubletě s názvem malíček); z ostatního území bylo toto slovo doloženo pouze sporadicky. V jz. a již.
části Moravy tvoří výrazný areál forma malíšek, na střední Moravě podoba maléček. Varianta maleček je
soustředěna v malém areálu na severním Boskovicku. Výraz malítek byl sice zapsán jen jednou na Novoměst-
sku, ale archív lidového jazyka jej z této oblasti dokládá častěji.

Ve městech převládá pojmenování malíček, místy byla zachycena též podoba malík.


4    lechníček  jen nář. — Nář. obměna subst. lichníček, viz tam.

lichníček  jen nář.; Jg lichník, SSJČ lichevníček nář. — Od adj.
lichní k psl. *lichъ ,nepárový‘, později ,nemající, prázdný
něčeho‘, odtud pak ,zbytečný, neopodstatněný‘ — tedy
,prst nemající uplatnění, bezvýznamný‘.

maleček  jen nář. — Odvozeno od adj. malý suf. -eček, případně
suf. -ek od malec (nář. malec ,malíček‘ — Lesnice na Zá-
břežsku, ALJ). Svou roli sehrála jistě i analogie se slovem
paleček.

maléček  jen nář. — Viz malíček (s provedením střm. změny
í > é).

malíček  stč., Jg, SSJČ, SSJ — K adj. malý, psl. *malъ.

malík  stč., Jg, SSJČ, SSJ zřídka — Od malý.

malíšek  jen nář. — Jg slc., hluž. małušk — Patrně k adj. malichný
(už stč.), případně malušký (’-úšek > -íšek) nebo analo-
gicky podle paluchpalušek. Při tvoření specifikačních
dem. není vyloučeno užití málo frekventovaných sufixů.

malítek  jen nář. — K adj. malitký (už stč.). Viz malíšek.

malý palec  jako sousloví jen nář.; pol. mały palec, dluž. mały
palc
— Navazuje na souvislou oblast v polských dialek-
tech. Viz též mapa I-53 prst.

malý prst  jako sousloví jen nář.; Jg, SSJ nář. — Srov. malý palec.


5    malíček Ju 5, 7, Ru 2, 3 — malíček Ju 1–3, 6, Ru 4 — malejček Ju 4 — malíšek Ru 5 — malik Po 1 — malej prst Ju 5

6    SSA 6.28, OLA 1533

Pl