ČJA 2

181/229.4 chudý (1997) — mapa s. 477

1    M         chudý

chudobný (chudóbní 757)

X          chudý 633, 637, 657, 660, 661, 672, 675, 679, 735, 63, 75 vše nedubl.

2                 Nářeční výzkum se soustředil na zjištění slovotvorných rozdílů přídavného jména s významem ‚nemající
žádný majetek‘. Byly zapsány pouze dvě podoby adjektiva od základu chud-. Ve spis. jazyce jsou obě bez sty-
listického rozlišení, v nářečích se různí územně.

3                 V Čechách, na záp. Moravě, na širším Zábřežsku a mezi Boskovicemi a Kroměříží (ojediněle i jinde) bylo
zachyceno adjektivum chudý. Na zbývajícím území Moravy a ve Slezsku se vyskytuje slovotvorná varianta chu-
dobný
(ve městech zpravidla vedle chudý).


4    chudobný  Jg, SSJČ, SSJ, pol. chudobny zast. a nář., hluž. chudobny
— Derivací od chudoba, to od chudý, viz tam.

 

chudý  stč. též chudný, Jg, SSJČ, pol. i hluž. chudy — Psl.*chudъ, pů-
vodní význam ‚hubený‘, pak ‚nebohatý‘, srov. I-75 hubený.


5    chudej Po 1, Ju 1–3, 5, Ru 2 — chudobnej Ju 6, Ru 4

6    SSA 7.84, OLA 2168, ALE 394

Mj

1      35/229.1 datel

izoglosa datel × datlík (svč.)

2      7/229.2 pecka

izoglosa pecka × kostka (vých.)

3      99/229.3 květina

izoglosa kytka × kvítko (vých.)

4      181/229.4 chudý

izoglosa chudý × chudobný (vých.)

5      129/229.5 ráztoka

areál výrazu ráztoka (vých.)