ČJA 2

180 papírový sáček (1976) — mapa s. 399

1    M         sáček (saček 834, 836)

pitlík

kabelka — kabełka (kabłka 702) — kabélka — kabéłka — kabilka (kabílka 645) — kabyłka 682 — kobelka —
kobełka (
též 755, kobyka 820)

míšek

mošinka 147, 504 (mošňička 222)

kapsa (kapca 133, 134, 430, 447, kabza 301–303, 305)

bojtel

dyta

paček

S          kajstra 831

2                 Nářeční označení malého papírového sáčku se diferencují především lexikálně, ale byly zaznamenány též
nepravidelné jevy hláskoslovné (kabelka × kabélka × kobelka, kapsa × kapca × kabza); u výrazu kabelka a jeho
hláskoslovných obměn zachytil výzkum existenci ł v přejatém výrazu.

Ze slovotvorného hlediska jsou takřka všechna pojmenování deminutiva (sáček, kabelka, pytlík, míšek,
mošinka, paček). U některých z nich byly zapsány také formy základní, nezdrobnělé, ty však slouží k rozlišení
velikosti sáčku, a jako neadekvátní byly tudíž z mapování vyloučeny.

Papírový sáček je reálie poměrně nová. Svědčí o tom skutečnost, že v některých obcích se vedle výrazu
sáček, užívaného spíše mladší generací, vyskytuje rovněž označení shodné s pojmenováním papírového kor-
noutu (viz mapa II-179 kornout). U staré generace se navíc slovo sáček objevuje jako nové většinou v dubletě
s pojmenováním tradičním, dominuje naopak ve městech, zejména moravských.

Veškeré zaznamenané výrazy vznikly přenesením označení reálií jiných, tvarem i funkcí podobných.

3                 Pro zeměpisné rozšíření nářečních výrazů je příznačná výrazná lexikální dichotomie česko-moravsko-
slezská, reprezentovaná pojmenováními pytlík (česká nář. v užším smyslu) a kabelka (nář. na Moravě), případně
hláskoslovnou obměnou kobelka v dialektech slezských.

Ostatní nářeční výrazy vytvářejí jen malé areály; největší rozlohu zaujímá pojmenování míšek v centrál-
ním úseku nář. střm. (odděleně odtud se vyskytuje i podél sev. úseku bývalé hranice česko-moravské a v již. čás-
ti slez. nář.). Na okrajích zkoumaného území byly zapsány další lexémy: pojmenování kapsa se objevuje v do-
mažlickém úseku, dále sporadicky na Prachaticku, Jindřichohradecku a v úseku podorlickém. Ekvivalent
mošinka byl ojediněle doložen při vých. okraji nář. střč. Jablunkovsko se vyděluje regionalismem paček, vesni-
ce na území Polska charakterizuje pojmenování bojtel, výraz dyta byl zaznamenán v přechodných nářečích čes-
ko-polských. Označení sáček se dokládá z okrajů nář. českých v užším smyslu, na Moravě bylo zapsáno souvis-
leji na Holešovsku a ve stř. části nář. vm. Jako výraz pronikající ze spisovného jazyka se uplatňuje takřka ve
všech zkoumaných městech. Do moravských měst navíc nově proniká čes. pojmenování pytlík, které je rovněž
hodnoceno jako spisovné.


4    bojtel  jen nář. — Přejato z něm.

dyta  jen nář. — Přejato z něm.

kabelka  v sled. významu jen nář.; Jg dem. — Dem. od kabela ‚torna,
bra
šna, to ze střhn. kobel. Přenesením.

kabełka, kabéłka, kabiłka, kobełka  jen nář. — Hláskové podoby
s ł za l v slovech p
řejatých.

kabélka  jen nář. — Od kabelka zdloužením -e- před sonantní sou-
hl
áskou -l-.


kabilka  jen nář. — Od kabélka zúžením é > í a fonetickým zkrácením í > i. Viz kabelka.

kajstra  jen nář. — Přenesením názvu přejatého z něm. (Keisterškol-
n
í brašna).

kapsa  v sled. významu jen nář.; Jg — Přenesením (kapsa ‚sáček vši-
t
ý do oděvu).

kobelka  jen nář. — Od kabelka, kořen kob- z něm., srov. ka-
belka.

míšek  v sled. významu jen nář.; Jg — Dem. od měch, to zast. a nář.
‚pytel‘, specifikací významu.

mošinka  jen nář. — Dem. od mošna ‚menší vak, kabela, taška‘, pře-
nesením.

paček  jen nář. — Přenesením (páček zast. ob. ‚balíček‘), adaptací vý-
razu přejatého z něm.


pytlík  Jg, SSJČ — Dem. od pytel, to ze střhn. biutel.

sáček  Jg, SSJČ, pol. sakiewka — Dem. od sak ‚pytel‘, to přejato
z něm.

5    sáček Ju 6, Ru 2 — pitlík Ju 5 — pitlik Ju 2–4 — bojtlik Po 1 — kopert Ru 4 — škarniel Ju 1, 2

6    —

Kl