ČJA 2

169 cestář (1273) — mapa s. 381

1    M         cestář (-ar 835, 836, cestoř 82, cesćoř 834) — cestař

cesták (cesťák 116)

pohrabáč (porabáč 508) – pohrabač

pohrabovač 604, 641

zahrabovač 603, 611 (zahrabač 602)

silňičář

silňičkář

hajramr 611, 614 (hajram 601, hajrám 462, 465, 518, hajran 517, hajráml 516, héramer 612)

S          mytňik 818, platner 819, štrasnverter 801 nedubl.

N          cestmistr 110, 129

2                 Nářeční pojmenování cestáře, tj. pracovníka udržujícího v pořádku silnice, se člení především lexikálně
(např. cestář × pohrabáč) a slovotvorně (např. cestář × cesták), méně hláskoslovně (varianty sufixu -ář/-ař, např.
cestář × cestař).

Z hlediska slovotvorného jsou zjištěná pojmenování odvozena od základů substantivních (cestář, silničář)
nebo slovesných (pohrabáč, zahrabovač).

Označení silničář v moravských městech má povahu novějšího, hovorového výrazu.

3                 Fundující základy substantivní a slovesné se promítají též do výrazné zeměpisné dichotomie česko-mo-
ravskoslezské. V Čechách dominuje pojmenování cestář, k němuž na okrajích přistupují další varianty, a to hlás-
ková obměna cestař v zč. nář., na přilehlém Strakonicku a odděleně na Mladoboleslavsku a sv. Ledečsku, a slo-
votvorná podoba cesták na Klatovsku a v sev. polovině svč. dialektů. Poohří a Roudnicko se vyděluje
pojmenováním silničář, v přilehlé oblasti zč. nář. byl zachycen výraz silničkář. Na Moravě se užívá slova po-
hrabáč
, ve slez. dialektech hláskové obměny pohrabač. V oblasti moravských a slezských nářečí se navíc obje-
vuje jako novější pojmenování cestař, zaznamenané především u mladší generace.

Jazyková situace v českých městech se vcelku shoduje s příslušným nářečním okolím, do mluvy měst mo-
ravských proniká výraz cestář/cestař a hovorové označení silničář.


4    cesták  jen nář. — Od cesta.

cestař  jen nář.; Kt — Viz cestář, varianta s krátkým vokálem v sufi-
xu.

cestář  Jg, SSJČ, SSJ cestár — Od cesta.

hajramr  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm. s náležitou
moravskou protez
í (Einräumer, to z einräumen ‚uklízet).

mýtník  jen nář. — Přenesením pojmenování mýtník ‚výběrčí mýta.

platner  jen nář. — Adaptací výrazu přejatého z něm., jehož zákla-
dem je Platte ‚dla
ždice.

pohrabač  jen nář.; Kt Poličsko a Morava — Viz pohrabáč, varianta
s kr
átkým vokálem v sufixu.


pohrabáč  v sled. významu jen nář.; Bš, SSJČ nář. — Od pohrabat
‚hrab
áním upravit.

pohrabovač  jen nář. — Od pohrabovat ‚hrabáním upravovat.

silničář  SSJČ hovor. a slang. — Od silnice.

silničkář  jen nář. — Od silnička, to dem. od silnice.

štrasnverter  jen nář. — Přejato z něm. (Straßenwärter ‚ten, kdo hlí-
d
á silnice nebo o ně pečuje).

zahrabovač  jen nář. — Od zahrabovat ‚hrabáním upravovat.


5    cestář Ju 3, 4, 7, Ru 2 — cestár Ju 1 — cest Ju 6, Ru 5 — cestar Ju 1 — pohrabáč Ju 7 — silňičkář Ru 3, 4 — štróseman Po 1 — drumar Ju 7,
Ru 3 — drum
ár Ju 5, Ru 2 — putár Ju 5 — putar Ju 4

6    —

Kl