ČJA 2

161 sněží, padá sníh (1562) — mapa s. 361

1    M         padáíh

pade s. — padze s.

chumelí (-ý 738, -é 680, 683, 684) — šumeli (šomli 650)

chumelí se — šumelí se 645

mete s.

mete se

kuřy s. 818–820

práší 506

práši se

prší s. 712, 754 (-é s. 678)

sňeží (-é 685)

N          sype se, sype sněhem, valí sníh, chlápe, pomnětá (se), poprašuje se, dře, fujá, chumelí (se) ‚silně sněží‘

2                 Mapa zachycuje zeměpisné rozšíření nářečních ekvivalentů výrazu sněží. Vedle lexikálních rozdílů byly
zjištěny diference slovotvorné (spočívající v reflexivní či nereflexivní formě slovesa, např. mete sníh × mete se)
a hláskoslovné (např. chumelí × šumelí). Morfologickou povahu má rozdíl padá × pade.

Neregistrujeme zde hláskové obměny substantiva sníh (snih, sněh, sně atp.). Jejich popis viz V-142.

U výrazů padá (pade, padze) sníh, mete sníh a kouří sníh je užití substantiva sníh místy fakultativní (např.
Slezsko).

Do mapování nebyly pojaty výrazy označující různou (velkou, výjimečně i malou) intenzitu sněžení, např.
husté, vydatné, případně sněžení provázené větrem (např. valí (sníh), sype sněhem, dře, ale rovněž chumelí (se)
např. v již. Čechách a jinde jako výraz pro silné sněžení), srov. mapu II-162 sněhová vánice. Naproti tomu v svč.
nář. je ekvivalent chumelí (se) v námi sledovaném významu doložen, a proto i mapován.

3                 Na celém zkoumaném území je základním označením výraz padá sníh (v morfologických obměnách pade
v části jzč. dialektů a padze ve větší části nářečí slezských). Na něj se místy vrství ekvivalenty další. Z nich nej-
většího územního rozšíření dosahuje označení chumelí (se), kterého se užívá především v svč. nář. a v střč. nář.
(zejména v jejich vých. části), v sev. polovině přechodného pásu čes.-mor., řidčeji pak v zč. nář. a na vých. čás-
ti Moravy (zde dominuje forma bez reflexiva). Hláskovou obměnou šumelí se vyčleňuje Zábřežsko. Lexém mete
se
byl zapsán na záp. Moravě, spojení mete sníh zvláště na Valašsku. Na východním Boskovicku se objevuje re-
gionalismus práší se, ve vých. části Moravy byl ojediněle zapsán výraz prší sníh. Označení sněží se vyskytuje
rozptýleně na celém zkoumaném území, zpravidla jako nový průnik ze spisovného jazyka.

Stav ve městech se shoduje se situací ve venkovském okolí, ve většině z nich je navíc výraz sněží, běžný
zvl. u mladé generace.


4    chumelí (se)  Jg chumelí se, SSJČ, SSJ chumelí sa — Od chumel (Jg
‚s prachem se točící vítr‘).

kouří sníh  v sled. významu jen nář. (pol. kurzyć ‚prášit‘) —
Specifikací významu slovesa
kouřit.

mete sníh, mete se  v sled. významu jen nář.; Jg mete se —
Specifikací významu slovesa mést s pův. významem ‚hodit,
prudce pohybovat‘.

padá sníh  Jg, SSJČ, SSJ padá (sneh), pol. pada śnieg, hluž. pada
sněh
Od padat.

pade sníh  jen nář. — Původní, náležitý tvar od *pasti.


padze sníh  jen nář. — Od padat patrně přechodem k typu mazat, -dz-
morfologizováno v důsledku zakončení -je.

práší, práší se  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu.

prší sníh  jen nář.; Jg — Podle Mch zde v pův. významu ‚sypat se, pa-
dat, prášit‘.

sněží  Jg, SSJČ, SSJ sneží, hluž. sněži — Od sněžit, to od psl. *sněgъ
sníh‘.

šumelí (se)  jen nář. — Expresivní obměna výrazu chumelí (se), viz
tam. Nelze vyloučit souvislost s něm.
schummeln ‚mést
(o sněhu)‘.


5    padá s. Po 1, Ju 1–4, 6, 7, Ru 4, 5 — padá Ju 3, Ru 3 — mete (s.) Ju 7 — chumeli Ju 2

6    OLA 2452

Kl