ČJA 2

135 jez (1259) — mapa s. 309

1    M         jez

splav — spláv

stav

zástava

gać

S          opusta 818 nedubl., 819 nedubl., šveler 828 dubl.

N          vodospad 832

2                 Mapa zachycuje územní rozrůzněnost v nářečním pojmenování jezu, tj. zařízení na vodních tocích na způ-
sob hráze, přes které přepadá zvednutá voda. Byly zaznamenány především rozdíly lexikální, diference slovo-
tvorné se týkají jen případu stav × zástava, hláskoslovné pak kvantity (splav × spláv). Výzkum se zaměřil na
zjištění výrazů označujících jez na řece (nikoliv na menších vodních tocích). V Čechách dochází k sémantické-
mu rozlišení slov jez a splav. Pojmenování splav se zde využívá pro označení zařízení na potoce, v rybníku atp.
V těchto případech nebyl výraz splav mapován. Uvedený problém se dále dotýká i lokalit, které jsou vzdálené
od řek a v jejichž blízkosti se vyskytuje jen malý vodní tok. Zde tudíž schází sám pojem. Na mapě se tyto pří-
pady řeší přeškrtnutím čísel označujících příslušné obce.

Výraz stav byl doložen též z vých. poloviny slez. nář. ve významu ‚rybník‘ (stejně tak i v pol. a dluž.).
Téměř na celé Moravě dále označuje toto pojmenování (a jeho deminutivní forma stávek) dětskou stavbu po
dešti.

3                 Základní lexikální protiklady jsou poměrně výrazně zeměpisně vymezeny a člení zkoumané území do tří
areálů. Pojmenování jez je charakteristické pro území Čech s výjimkou jeho sev. a vých. části. Tam a na téměř
celé Moravě a ve vých. Slezsku převládá označení splav (v hláskoslovné obměně spláv je doloženo z Chodska).
Výraz stav se objevuje v nář. vm. (s výjimkou jejich jz. části) a v záp. polovině nář. slezských, odkud přesahuje
až na Frýdecko. Byl rovněž zaznamenán rozptýleně po celé oblasti nář. střm. Slovotvorná formace zástava se
dokládá sporadicky z jv. okraje střm. nářečí a ze stř. úseku nář. vm. Jablunkovsko se vyčleňuje regionalismem
hať.

Jazyková situace městská se shoduje se stavem ve venkovském okolí; většina českých (zejména pohranič-
ních) měst je navíc typická dubletami splav/jez.


4    hať  v sled. významu jen nář. (SSJČ ‚svazky proutí užívané k zpev-
ňování půdy, např. svahů, břehů‘, SSJ ‚hráz, obyčejně z prou-
tí‘) — Přenesením (psl. *gatь ‚cesta přes močálovitou, nepev-
nou půdu z proutí nebo větví‘).

jez  stč. jěz, Jg, SSJČ, pol. jaz (SSJ kniž. a zast. ‚hať‘) — Psl.
*jězъ > jazъ, původně ‚plot z kolíků propletený proutím, jímž
rybáři přehrazovali řeku, aby zadrželi ryby‘, později jezy tr-
valejší, zpevněné kamením.

opusta  jen nář. — V návaznosti na pol. (opusta ‚kus zeminy mezi
brázdami netknutý při orání‘).


splav  Jg, SSJČ ‚pevný jez‘, SSJ — Deverbativum od splavit se ‚sply-
nout p
řes hráz, to od plavit.

spláv  jen nář. — Hláskoslovná obměna slova splav s nadměrným jzč.
dlou
žením.

stav  Jg, SSJČ zast. a nář. — Deverbativum od stavit.

šveler  jen nář. — Přejato z něm.

zástava  v sled. významu jen nář. — Deverbativum od zastavit.


5    spla Po 1, Ju 1 — brána Ju 5, 6 — hráz Ru 2, 4 — skok Ru 3 — šlajs Ru 1–3

6    -

Kl