ČJA 1

43 dívat se (1600) — mapa s. 137

1    M         ďívat se

hleďet (hladz’ec’ 801)

hlídat (se)

koukat (se)

patřyć

2                 Mapa zobrazuje neexpresivní nářeční ekvivalenty spisovného výrazu dívat se (na něco). Lexikální roz-
díly doplňuje protiklad morfologický, případně hláskoslovný (hledět × hlídat). Vedle podob koukat a hlídat
byly doloženy i mladší, reflexivní formy koukat se a hlídat se, které vznikly patrně analogií podle výrazu dívat
se
.

3                 Označení dívat se je většinové a bylo zaznamenáno na celém území Čech a Moravy v dubletě či tripletě
s jinými výrazy, pouze na záp. a stř. Moravě a ve Slezsku je obvykle pojmenováním jediným. V celých Če-
chách se vyskytuje dále ekvivalent koukat (se), k němuž se v již. Čechách přidružuje jako třetí možné označe-
hlídat (se), přesahující ojediněle na záp. Moravu a Novoměstsko. Na výraz hlídat (se) navazuje nereflexivní
podoba hledět, která se objevuje zejména v centrálním úseku nář. střm., dále v nář. vm. a na sev. Ostravsku.
Jazykovou situaci doplňuje pojmenování patřit na Těšínsku. Přestože to náš materiál nedokládá, má slovo
hledět širší územní rozsah a je možné, i když méně obvyklé téměř v celém Slezsku. Dnes ustupuje novějšímu
dívat se.

Situace ve městech se shoduje s venkovským okolím.


4    dívat se  stč. a Jg ,s podivem hledět‘, SSJČ, SSJ dívať sa. — Psl.
*div-ati (), souvisí s ide. kořenem *dhi ,pozorovat, hle-
dět na něco‘. Původně intenzivum.

hledět  stč., Jg, SSJČ, SSJ hl’adieť, hluž. hledać — K psl. kořeni
*ględ- s významem intenzifikujícím.

hlídat (se)  stč. hládati, hlédati, Jg hlídati, hlédati, SSJČ hlídat,
říd. hlídat se, zast. a nář. — Původně iterativum k hledět,
viz tam.

koukat (se)  Jg koukati, SSJČ ob., SSJ kukať (sa) hovor. — Přeja-
to z něm.

patřit  stč. ,vnímat, pozorovat‘, Jg, SSJČ kniž., SSJ patriť kniž.
a zast., pol. patrzeć, patrzyć — Nejasné, snad od kořene
*pat-r-, ten zřejmě hláskovou obměnou východoslovan-
ského *mot-r-.


5    ďívat se Po 1, Ju 1–3, 5–7, Ru 4 — ďívat sa Ru 5 — koukat Ju 5, Ru 4 — koukat se Po 1, Ju 1–4, Ru 2, 3

6    AJŚ 616, OLA 1347 (3. os. sg.), ALE 189

Mi-Kl