ČJA 2

120 plody černého bezu (1181c) — mapa s. 287

1    M         bezinky (bézinke 634, bezíčki 755) — bzinki (bzufki 834)

psí bzinki 312, 316, 327 (p. bzunki 313, psinki 316)

chebzinky (chebzovinki 509, chebźyny 808, hebzinky 832, chybźinky 806)

chebzove jahutky 829 (chebzdove j. 817, chebzové jahoďe 652, jagutk’i 833)

kozičky

kozinky (kozke 614) — kobzinki 603, 608, 611

hural (hurál 679, hular 712, horal 643)

hurala 639 (huralka 628, huralena 639, huharka 629)

kinkule f. 201–203, 208

N          chebzové bobule/bobulki, chebzové kuličky, bezové bobulki, bzové kulki/kuličky

2                 Nář. ekvivalenty označující plody bezu černého (Sambucus nigra) se diferencují především lexikálně.
U menšího počtu výrazů se projevuje též diferenciace hláskoslovná (bezinky × bzinky). Rozdíl kozinky × kob-
zinky
hodnotíme jako hláskoslovný. Jen okrajově se dokládá opozice rodová (hural × hurala). Forma bzinky se
liší také typem pojmenování jednoslovného proti dvojslovnému (× psí bzinky).

V některých případech nerozlišují informátoři označení keře od květu či plodů a užívají pro vše jednoho
výrazu (např. kozičky), srov. II-119 keř černého bezu, II-119.7 květ černého bezu. Z věcných důvodů nemohla
být proto tato položka v řadě bodů vyzkoumána a v mnohých dalších lokalitách byla zapsána označení popisná
a neterminologická. Jsou to nejčastěji dvojslovná pojmenování složená z adjektiv odvozených od názvů keře
bezu černého (bez, chebz) a podst. jména označujícího tvar jeho plodů: bezové kuličky/bobulky, chebzové kulič-
ky
/bobule. Taková pojmenování nebyla mapována.

3                 Zeměpisná diferenciace sledované reálie se v mapovém podání jeví především jako protiklad vcelku jed-
noduché situace v Čechách a na přilehlé záp. a sev. Moravě proti složitější situaci na zbývajícím území.

V Čechách převládá pojmenování bezinky, jen ve dvou menších areálech se vyskytují názvy jiné, a to
kinkul v lounském úseku a psí bzinky na sever od Plzně. Jednoslovný výraz bzinky se dokládá z Kladska

a ojediněle z vých. Čech a sz. Moravy. Pojmenování bezinky vytváří též malou enklávu v tzv. horském typu
střm. nář.

Ve Slezsku a v sev. části Valašska, dále na Novoměstsku a na většině záp. okrajů střm. nář. převládá po-
jmenování chebzinky. Pro Znojemsko a Moravskokrumlovsko je typický výraz kozinky, severozápadně od
Znojma v kontaminované podobě kobzinky. Z poměrně velkého areálu na širokém Prostějovsku s přesahem přes
Kroměříž až k Uherskému Brodu se dokládá ekvivalent kozičky. Na zbývajícím území střm. nář. a v celé již. čás-
ti nář. vm. převládá výraz hural (na již. Brněnsku jeho rodová varianta hurala).

Dvojslovné označení chebzové jahůdky se objevuje v jv. části Slezska.

4    bezinky  Jg, SSJČ zprav. pl., též ‚keř černého bezu‘, Bš — Derivací od
bez, viz II-119 keř černého bezu.

bzinky  jen nář.; Jg, ALJ bzinči n. svč. — Derivací od nář. bzina ‚keř
černého bezu‘, srov. II-119 keř černého bezu.

hural  jen nář.; ALJ Hodonín, Kyjov (též ‚povidla nebo kaše z bezi-
nek‘) — Přenesením a adaptací výrazu přejatého z horní něm.
(Holler = Holunder ‚keř černého bezu‘).

hurala  jen nář. — Přechodem k femininu z hural, viz tam.

chebzinky  jen nář.; Jg mor., Bš laš., SSJ chabzdie n. lid., ALJ též
chebdźiny laš. — Derivací od nář. chebz ‚keř černého bezu‘.

chebzové jahůdky  jen nář.; Jg jahůdky bzové/bezové — Dvojslovné
popisné pojmenování z adj. chebzový, to od nář. chebz (srov.
chebzinky), a ze substantiva jahůdky podle tvaru plodů bezu
černého.

kobzinky  jen nář.; ALJ již. Morava — Patrně kontaminací výrazů
chebzinky a kozinky.

 

kozičky  v sled. významu jen nář. (SSJČ nář., Bš kozička, Kt (Bš) ko-
zečke
, u všech ‚bezový květ‘) — Přenesením pojmenování
květu na plod, srov. II-119.7 květ černého bezu.

kozinky  v sled. významu jen nář.; Jg, Bš již. Morava (podle Mch
z kobzinky, a to místo bezinky nebo chebzinky) — Přenesením
pojmenování květu na plod, snad derivací z kozičky, srov.
tam. Nelze vyloučit specifikaci víceznačného pojmenování,
srov. Mch (kozinky ‚nejmenší peckové ovoce‘).

kynkule  jen nář. (Jg kynkule ‚vařené bezinky‘, ALJ kynkule střč.
‚bezinkový sirup, který se pil jako lék‘) — Přenesením významu, srov. II-119 keř černého bezu.

psí bzinky  jen nář. — Dvojslovné pojmenování ze subst. bzinky, viz
tam, specifikovaného adjektivem psí, srov. II-119.7 květ čer-
ného bezu.

5    bezinki Ru 2, 3 — chebdina, chebdinka Ru 1

6    —

Pv