ČJA 2

64 pulec (1427) — mapa s. 171

1    M         pulec (púlec 108, 139, 335) — pulc — pucl 325, 326 (purcl 334) — špulec (špulek 112, 462, špurek 112, 119)
— čpulec

pulčák

špulák

pulče n.

špruček (šprucek 162, špluček 747, šprček i prček 719, špruk 740, škruček 757)

hlaváč (hłavak 819, hłaváček 742)

S          chvostal 809, ujec 737 nedubl., vokón 646 nedubl., žabrúnek 755 nedubl.

N          žabi skřele 833

2                 Zjišťovaly se rozdíly v nářečním pojmenování pulce, tj. vývojového stadia (larvy) žáby žijícího jen ve
vodě.

Materiál přinesl kromě nepříliš výrazných rozdílů lexikálních řadu slovotvorných variant, které patrně
jsou v různé míře expresivní (pulec × pulčák × pulče), a diference hláskoslovné (pulec × pulc × špulec × čpulec).

3                 Na většině sledovaného území převládá název pulec (a jeho varianty). Jen ve Slezsku se vyskytuje lexém
hlaváč, za samostatný lexém považujeme i výraz špruček, který tvoří nesouvislý pruh prostupující středem ob-
lasti vm. nář. a dále se dokládá též ze Svitavska.

Z hláskových obměn pojmenování pulec je nejvíce rozšířena podoba špulec; zabírá dva ústupové areály na
velké části svč. nář. a na Novoměstsku a dále v sv. části centrální skupiny střm. nář. a na Valašsku. V úseku pod-
ještědském a na Mladoboleslavsku se objevuje název čpulec. Výraz pulc nacházíme roztroušeně na Mělnicku,
Příbramsku a Rakovnicku (tam též v podobě pucl) a ojediněle i jinde. Slovotvorné obměny netvoří homogenní
oblasti; byly zachyceny jen vzácně: pulče a pulčák v jz. Čechách.

Ve městech převládá slovo pulec, shodné se spisovným jazykem.


4    čpulec  jen nář. — Hlásková obměna slova špulec, viz tam. (Srov. též
čvarek I-122 škvarek a čnek II-61 slimák.)

hlaváč  v sled. významu jen nář.; Kt, hluž. hłowač — Od adj. hlavatý.

chvostal  jen nář. — Od chvost.

okoun  v sled. významu jen nář. — Od oko (podle výrazného rysu).

pucl  jen nář. — Přesmykem od pulc, viz tam.

pulc  jen nář. — Podoba analogická podle nepřímých pádů, viz pulec.

pulčák  jen nář. — Expresivní slovotvorná varianta slova pulec, viz
tam.

pulče  n. SSJČ říd., též půlče říd. ‚malý pulec‘ — Od pulec příklonem
k pojmenování mláďat a malých zvířat.

pulec  Jg, SSJČ, SSJ — Podle Mch zkrácením z *palohlavec (to od pala
‚palice‘) > *pahlavec > *palec. Nejprve název pro rybu vranku


(s velkou hlavou), pak přenesením pojmenování žabího mlá-
děte; -u- lidovou etymologií podle pulit ,poulit‘. Holub-
-Kopečný spojují s lat. pullus ‚zárodek, mládě‘.

špruček  jen nář.; Kt prček — Patrně souvisí se šprček ‚malý tvor‘.

špulák  jen nář.; Kt špuláň val. — Expresivní slovotvorná obměna
slova špulec, viz tam.

špulec  Kt, SSJČ říd. — Viz pulec. Počáteční š- patrně podle špulit.

ujec  v sled. významu jen nář. — Pojmenování pulec přikloněno k po-
dobně znějícímu výrazu ujec.

žabrounek  jen nář.; Bš žabrunka (Kt žabrunka ‚druh stonožek‘) —
Patrně ze žubrienka sloven. ‚larva obojživelníků‘ příklonem
k žába.


5    pulec Ju 3, 4, Ru 3 — pulčík Ru 1 — punoglávec Ju 1, 2 — punoglavec, poluglavac Ju 4 — pulnoglávac Ju 6 — panenka Ju 5 — tikopf Ju 6

6    MAGP 288, AJK 105, OLA 87, ALE 133

Km