ČJA 1

35 klouzačka (1883) — mapa s. 121

1    M         -0         čundr

-ák       klzák

-č         klzač

-dlo      vozidlo, klóhadlo, klzidło 713 (< klzit); (-adlo: vozadlo 638, 647, 660, 661, 676, vožadlo 658,
659; -idlo: hajsidło 678)

-ica      šlundrovica 721 (-ňica: klzaňica 719)

-isko    hajšisko 679, vozisko (též 718), klzisko

-ka       čundrufka, čundrofka (též 112, 821), čundrka 812, kluska 79, 92

-čka     klouzačka, sklouzačka, klízačka, klíhačka, klouhačka, klzačka, šklihačka, šklhačka, šliskačka,
spuščačka, ślizgačka, vozička (též 112), čundrovačka, šplhačka 677 (-ačka: vozačka 103, 666,
668, 670, 702, 738, 747, 757, šlajdračka 806 (< šlajdrovat), šlundračka 814 (< šlundrovat), čun-
dračka 650, 809 (< čundrovat)

-fka      klózafka 646, klzafka, ślizgafka (-ovka/-uvka: ślizgofka 832, 833, šlizgufka 832, 84, čyndrufka
820 (< čyndrać)

-nka     klzanka 731–733

-nda     klouzanda

-ňa       klzaňa

-ula      klzula

S          šunda 644 nedubl., klouzajda 12, 94, kluzna 411

X          kluzda 319, 330, klouzajda 06, klouzanda 26, 325, kluzna 414, skluzna 414

2                 Na mapu I-34 klouzat se navazuje položka zjišťující nářeční pojmenování pro klouzačku, tj. hladké,
uježděné místo ke klouzání, zpravidla na ledě. Získané nář. ekvivalenty jsou cenné především z hlediska slo-
votvorného, neboť jejich lexikální diferenciace i hláskové obměny základů se téměř zcela shodují s územním
rozšířením příslušných fundujících sloves. Z těchto důvodů byly na mapě sledovány jen jejich slovotvorné
rozdíly.

V získaném nář. materiálu výrazně převládají útvary s formantem -čka. Pojmenování utvářená jinými
sufixy (-dlo, -isko, -ka, -vka, -ica, , -ák, -nka, -ula) mají jen regionální charakter nebo jsou zcela ojedině-
lá (-ica, , -ák, -nka atd.). Sufixy začínající konsonantem se připojují k infinitivnímu kmeni slovesa, sufixy
začínající vokálem ke kořeni. U formy šlundrovica se suf. -ica připojuje ke zkrácené formě infinitivního kme-
ne šlundrov-.

Výrazy klouzanda, klouzajda, kluzka apod. jsou většinou chápány jako expresivní a mívají charakter
slangového výraziva. Byly zachyceny především u mladé generace ve městech.

3                 Základní protiklad představují útvary se suf. -čka (rozšířené na většině zkoumaného území) a regiona-
lismy odvozené suf. -dlo, -isko, -ka, -vka.

Dominantní suf. -čka se vyskytuje v celých Čechách, na většině Moravy a přilehlé již. části Slezska.
V Čechách a na záp. polovině Moravy představuje základní pojmenování klouzačka (v různých hláskových
obměnách), v oblasti vm. nářečí je nejčastějším nář. ekvivalentem vozička (vedle sporadičtějších variant se
sufixem -ačka, tj. vozačka). Na střední Moravě a na styku střm. a vm. dialektů byly zachyceny reliktně ar-
chaismy utvářené formanty -isko (vozisko, klzisko apod.) a -dlo (vozidlo, klouhadlo atd.), nezřídka však již
v dubletě s novějším pojmenováním klouzačka. Pro Slezsko jsou nejtypičtější formace se suf. -ka (záp. polo-
vina čundrovka) a jeho variantou -vka (Těšínsko a Jablunkovsko – šlizgavka). Přejatý výraz čundr byl za-
znamenán ojediněle na Zábřežsku a v již. Slezsku. Sporadické útvary s formantem -nka (klzanka) jsou dolo-
ženy z jižní Moravy, se suf. -ula (klzula) z Frenštátska a s příp. -ák (klzák) ze střední Moravy.

Ve městech byla zjištěna většinou podobná situace jako v blízkém venkovském okolí.

4                 Základy všech pojmenování jsou vyloženy v komentáři I-34 klouzat se u příslušných fundujících sloves. Zde uvádíme jen výrazy
zaznamenané v excerpovaných slovnících. Ostatní jsou jen nář.

čundr  v sled. významu jen nář.; Kt (SSJČ ob. ,výlet, vyjížďka‘)

čundračka  SSJČ ob.

klouhačka  jen nář.; Kt, SSJČ nář.

klouzačka  Jg, SSJČ

klzačka  jen nář.; Jg slc., SSJ kĺzačka

klzanka  jen nář.; Kt

sklouzačka  Kt, SSJČ poněk. zast.

šplhačka  jen nář.; Kt

vozadlo  jen nář.; Bš slc.

vozička  jen nář.; Kt, Bš

vozidlo  v sled. významu jen nář.; Bš

vozisko  v sled. významu jen nář.; Kt ,uježdéné místo vůbec‘

5    klouzaňice Ru 3 — klouzačka Ju 2, 5, Ru 4 — sklouzačka Ju 1–4, Ru 4 — sklózačka Ju 6 — klouhačka Po 1 — šklízačka Ju 7 — šoupačka
Ru 2

6    —

Pl