ČJA 2

29 potkan, krysa (1459) — mapa s. 99

1    M         ňemkyňe

ňemka

ňemecká myš (jemecká m. 306, ňemecké meš m. 646)

potkán (potkáň 684, 720) — potkan

ščur (též chčór 652)

velka myš

rocna

roc m. 447, 457, 460

rocák 447, 454

krisa (též krís m. 755)

S          pajerka 516, rata 817

2                 Výzkum byl původně zaměřen na nář. výrazy pro velkou dlouhoocasou myš (zool. krysa obecná, lat.
Rattus rattus). Tento druh byl však už v minulých staletích z našeho území téměř vytlačen (dnes žije pouze na
malé oblasti a nijak hojně v okolí Teplic, Mostu a Mělníka) jiným, velmi podobným druhem hlodavce, potka-
nem (zool. potkan obecný, lat. Rattus norvegicus). Generace informátorů narozených koncem minulého nebo
v prvním desetiletí tohoto století už většinou neznala obě zvířata současně. Zaznamenaná nář. pojmenování tedy
označují oba hlodavce bez rozlišení, nebo – a to na většině zkoumaného území – pouze potkana. K potkanovi se
tedy vztahuje i poměrně nový výraz krysa; už Kott ve svém Česko-německém slovníku z roku 1880 u hesla potkan
uvádí: „V Čechách ho jmenují krysa, avšak potkan jest větší než krysa a všude ji vyhubil.“

Kromě výrazných diferencí lexikálních byly zaznamenány i rozdíly slovotvorné (němkyně × němka, roc-
na
× roc × rocák) a hláskoslovné (potkán × potkan). Vedle pojmenování jednoslovných jsou doložena i souslo-
ví (německá myš, velká myš).

3                 Výrazně vystupuje česko-moravsko-slezská trichotomie němkyně × potkán × šťur.

Označení němkyně bylo zapsáno v celých Čechách s přilehlou záp. Moravou (až po Nové Město na Mor.
a Znojmo). Jeho méně užívaná varianta němka se vyskytuje soustředěněji na Plzeňsku a Rakovnicku a dále při
sev. části čes.-mor. hranice a na Litovelsku. Sousloví německá myš je doloženo nesouvisle a zpravidla dubletně
z Čech a záp. poloviny Moravy (zasahuje až k Brnu a Prostějovu do oblasti výrazu potkán; bylo zaznamenáno
též na sev. pomezí vm. dialektů).

Většinu Moravy zaujímá pojmenování potkán. To se řídce a rozptýleně objevuje i v Čechách (obvykle spo-
lečně se dvěma až třemi dalšími výrazy), zde však v podobě s krátkou kmenovou samohláskou potkan; jde tedy
patrně vesměs o novější přejetí ze spis. jazyka.

K slezskému označení šťur se v pruhu při záp. okraji přimyká zpravidla dubletní sousloví velká myš.

Ze záp. Čech a z nejjižnějšího jč. okraje se dokládají adaptované přejímky z němčiny rocna, roc a rocák.

Pojmenování krysa je běžné téměř ve všech městech, v nově dosídleném pohraničí zpravidla jako jediný
užívaný výraz (do městské mluvy proniklo ze spisovného jazyka, kde ovšem funguje pouze jako zool. termín pro
krysu obecnou), jinak zejména v okolí vnitrozemských měst. Ve Slezsku nebylo ve venkovské síti zachyceno vů-
bec, na Moravě jen vzácně, v Čechách soustavněji pouze při szč. a sč. okraji a v povodí Lužnice, jinde též řídce.
Vždy se vyskytuje v dubletě s jiným výrazem.


4    krysa  Jg (rus.) ‚německá myš, potkan‘, SSJČ ‚velká dlouhoocasá
myš‘, zool. k. obecná ‚Rattus rattus‘, SSJ též krýs m. ‚hloda-
vec podobný potkanovi ‚Mus rathus‘ — Podle Mch přejato
Jungmannem z ruštiny


německá myš  stč. ‚krysa‘, Jg rus. ‚krysa‘, SSJČ ob. ‚krysa, potkan‘
—  Sousloví se specifikujícím adjektivem. Viz němkyně.

němka  v sled. významu jen nář. — Viz němkyně.

němkyně  Kt ‚německá myš‘, SSJČ ob. ‚německá myš; krysa,

potkan‘ — Univerbizací sousloví německá myš. Motivace vý-
razu patrn
ě podle domnělého původu hlodavce.

pajerka  jen nář. — Ztrátou znělosti u náslovné retnice a derivací
z n
ěm. Beyern, Beyer-. Motivace výrazu srov. němkyně.

potkan  Jg též podkan mor. a slc. ,německá myš, šťur, Mus rat-
tus
, SSJČ zool. p. obecný ‚Rattus norvegicus‘, SSJ zool. p.
čierny
‚Rattus rattus‘ (! srov. krysa) — Podle Mch z maď. pot-
kán
, to snad ze sev. It
álie: podegan(a), -kana, pontekana, to
asi z rom. ponticana = my
š ‚pontská‘.

potkán  jen nář. — Viz potkan.

rata  jen nář. — Přejato z něm. (Ratte, to z lat.).


roc  jen nář. — Viz rata, přejato z něm. nář. Ratz.

rocák  jen nář. — Derivací ze zákl. přejatého z něm. Viz rata.

rocna  jen nář. — Viz rocák a rata.

šťur  jen nář.; Jg mor. ‚potkan, německá myš‘ (SSJČ štír, nář. též
ščór, ščúr, ščur — ozna
čení pro různé drobnější, zpravidla
velmi hbit
é živočichy vůbec), pol. szczur ‚Rattus. — Patrně
ze *skurъ, zm
ěkčení sk > šč asi vlivem slova (j)aščerъ ‚ješ-
t
ěr. Viz II-58 škvor, II-62 dešťovka a II-63 červ (v ovoci).

velká myš  jako sousloví jen nář.; stč. veliká myš, hluž. wulka myš
Souslov
í.

5    ňemkiňe Ju 1–3, 5, Ru 1 — ňemka Po 1, Ju 4, Ru 1 — ňemecká miš Po 1, Ju 5, 6, Ru 1–4 — potkán Ju 6, Ru 4 — potkan Ru 5 — krisa Ju 5 — pá-
cov Ju 5 —
šobolon Ru 3 — štakor Ju 2

6    MAGP 383, SSA 3.13, OLA 38, ALE 104 (Rattus domesticus)

Či