ČJA 1

33 koulovat se (1881) — mapa s. 119

1    M         koulovat se — kulovat se — gulovat se (gú- 732, 736)

kulkovat se (gulkovat sa 731)

kuličkovat se (kouličkovat se 08, 12, 14)

hrudovat se (též 740, 748, 749, 823, 829, 834–836, též rudovat se 311, 313) — hroudovat se (roudovat
se 311, 323)

puškovat se — poškovat se (poštkovat se 143)

puckovat se

bakulovat se

chybat

ćepać 818, 819

S          boulovat se 203, 426, bolkovat se 822, pankovat se 650, šulkovat se 809

N          bít se, bojovat (se)

2                 Při výzkumu se zjišťovaly nejrůznější diference v nář. pojmenováních činnosti koulovat se, tj. házet po
sobě při hře sněhovými koulemi.

Jde vesměs o denominativa jako koulovat se, hrudovat se, puškovat se, puckovat se a bakulovat se.
Mapa zachycuje také některé slovotvorné a hláskoslovné obměny těchto označení, a to kulkovat se, kuličko-
vat se
, kulovat se / gulovat se, hroudovat se a poškovat se.

V sv. Čechách a na sousedním Zábřežsku byly zaznamenány v územní návaznosti slovesa puškovat se,
poškovat se a puckovat se. Přestože je lze vyložit ze tří různých základů (srov. 4), nemůžeme vzhledem k je-
jich zeměpisnému sousedství vyloučit ani vzájemnou kontaminaci, popř. adideaci.

V malé oblasti ve Slezsku označení pro sledovanou činnost neexistuje, užívá se tu zpravidla sloves těpat
a chybat (s obecnějším významem ,házet‘) ve spojení s výrazy koule, hroudy apod.

Nejsou mapována víceméně obecná pojmenování bít se a bojovat (se), s nimiž se může pojit i jiný
předmět.

3                 Základní sloveso koulovat se vytváří dva areály (střč. a zč. koulovat se a mor. kulovat se), které jsou od
sebe odděleny jinozákladovými označeními. Charakteristickým regionalismem čes. okrajových oblastí je slo-
veso hrudovat se, objevující se v Podkrkonoší a na Náchodsku, v již. a jv. Čechách a v širokém pruhu Česko-
moravské vysočiny (v tomto rozsáhlém areálu zřídka v obměně hroudovat se). Pro východní Čechy je pří-
značné pojmenování puškovat se (na Královéhradecku a Vysokomýtsku) s obměnou poškovat se (na
Litomyšlsku a vých. Rychnovsku). Na tuto podobu navazuje na Zábřežsku sloveso puckovat se. Jzm. ekviva-
lent bakulovat se je soustředěn zvl. na Znojemsku. Méně frekventované je sloveso chybat, vyskytující se ne-
dubletně na Těšínsku a Ostravicku, a těpat, zaznamenané na území Polska. Ve vnitřní části svč. oblasti s pře-
sahy až k Sázavě vytváří areál odvozenina kuličkovat se, paralelní s mor. obměnou kulkovat se, užívanou na
Boskovicku, Opavsku a Hlučínsku. Na Břeclavsku a v nář. kopaničářských byla zachycena podoba gulovat se.

Je pozoruhodné, že areály regionálních ekvivalentů jsou poměrně přesně vydělitelné a tato označení se
ve vymezených oblastech objevují převážně jako nedubletní.

Ve městech převládá název koulovat se, na Moravě se objevuje také kulovat se, v sv. Čechách byl
v městské vrstvě zachycen novotvar kouličkovat se.

4    bakulovat se  jen nář. — Od bakule ,předmět kulovitého tvaru‘
(viz I-68 boule).

bolkovat se  jen nář. — K nář. bolko ,míč‘ (viz I-32 míč).

boulovat se  jen nář. — Od boule ,předmět kulovitého tvaru‘ (viz
I-68 boule).

gulovat se  jen nář.; SSJ guľovať sa hovor. — Viz kulovat se.

hroudovat se  SSJČ říd. — Viz hrudovat se.

hrudovat se  Jg krkonošské, SSJČ — Od hrouda, hruda, psl.
*gruda.

chybat  jen nář.; Kt ,házet‘ laš. — Psl. *chybati ,házet‘, snad sou-
visí se šibati ,mrskat‘.

koulovat se  SSJČ — Od koule, stč. kúle.

kuličkovat se  jen nář.; Kt — Od kulička.

kulkovat se  jen nář. — Od kulka.


kulovat se  SSJČ říd. a nář. — Od kule.

pankovat se  jen nář. — Nejasné.

poškovat se  jen nář.; Jg z Královéhradecka, SSJČ nář. — Snad
lze spojit se subst. pošťky pl. m. (Jg, Kt ,koule z voštin, to,
co po vytlačení vosku a medu zůstává‘).

puckovat se  jen nář. — K pucka ,hadrový míč‘ (viz I-32 míč).

puškovat se  jen nář.; Jg z Královéhradecka, SSJČ nář. — Posunu-
tím významu ze spojení střílet koulemi z pušky, tj. z děla.

šulkovat se  jen nář. (Jg šulkovati ,válet‘, SSJ šúlať ,válet, koulet‘)
— Snad od nář. šúlek, šulec (Kt ,veliký kus něčeho ošou-
laného‘).

těpat  jen nář. (SSJČ tepat ,bít‘) — Psl. *te(p)ti, které přešlo do
5. třídy.

5    koulovat se Ju 5, Ru 3 — kouluvat se Ru 2 — gulovat se Ju 6 — kuličkovat se Po 1, Ju 3, 4, Ru 4 — puškovat se Ju 2 — grúdat se Ju 1 —
grudať sa Ju 7

6    —