ČJA 2

17 lístek (1364), lísteček (1365) — mapa s. 81

1    M         lístek (lystek 801, 805, 819, lýstek 738) — léstek (též lejstek 713)

lupínek — lupánek

lupínko

lísteček — lístejček — lésteček

2                 Nář. pojmenování pro malý rostlinný list se liší po stránce lexikální i hláskoslovné (např. lístek × léstek, lu-
pínek
× lupánek). Slovo lupínek vykazuje též diference v rodě (lupínko).

V komentáři i na mapě jsou zpracovány odpovědi na dvě otázky dotazníku. Na slově lístek se sledoval rozdíl mezi dlouhým í a é po souhlásce l (lístek × léstek), na slově lísteček se měl zachytit rozsah sekundární
přípony -ejček. Nář. materiál kromě uvedených předpokládaných rozdílů přinesl také územní rozšíření lexému
lupínek.

První i druhý stupeň deminuce slova list dokládají nářečí zcela běžně (lístek, lísteček), druhý stupeň k slo-
vu lupen (lupíneček) je zcela ojedinělý.

Zatímco výraz lístek má běžně též význam ‚papírový lístek‘, u slova lupínek jde vždy jen o list rostliny.

Mluva měst se výrazněji neliší od venkovského okolí; v oblasti výrazu lupínek je zejména u ml. generace
častější slovo lístek.

3                 Na celém zkoumaném území jsou běžné výrazy lístek a lísteček (v centr. a vých. úseku střm. nářečí v hlás-
kové podobě léstek a lésteček; v sz. Čechách byla zaznamenána obměna lístejček). Dubletně se v nářečích jzč.
s menšími přesahy do nářečí střč. a na jz. Moravě vyskytuje rovněž slovo lupínek, v zč. nářečích jeho rodová va-
rianta lupínko (k zákl. výrazu lupeno). Na širším Strakonicku byla vedle formy lupínek zapsána ještě hlásková
podoba lupánek.


4    lésteček  jen nář. — Z lísteček, viz léstek.

léstek  jen nář. — Z lístek změnou širokého í po souhl. l, viz tam.


lísteček  stč., Jg, SSJČ, SSJ lístoček, pol. listeczek — Viz lís-
tek.

lístejček  jen nář. — Z lísteček sekundárním analogickým sufixem
-ejček (podle lesejček, prstejček apod.).

lístek  stč., Jg, SSJČ, SSJ lístok, pol. listek, hluž. listk — Dem. od list,
psl. *listъ.

lupánek  jen nář.; Jg — Z pův. lupének jzč. změnou ea po původ-
ním -p’-, viz lupínek.

lupínek  stč. lupen, lupěn, dem. nedoloženo, Jg též lupének, SSJČ

též lupének kniž. (SSJ lupienok dem. k lupeň ‚plátek okvětí‘)
— Dem. k lupen, pův. *lepenъ samohl. u od lupiti ‚loupati‘,
srov. slupka.

lupínko  jen nář.; SSJČ nář., též lupénko nář. (Jg lupeno ‚lupení‘
hromad.) — Dem. k lupeno, to z lupen přechodem k stř.
rodu.

5    lístek Po 1, Ju 3–6, Ru 1, 2, 5 — listek Ju 1, 2 — lupínek Ju 5, Ru 4 — lupínko Ru 2, 3

lísteček Po 1, Ju 2–5, 7, Ru 2, 5 — listeček Ju 1, 2 — listejček Ju 2, 4, Ru 1

6    AJŚ 218, SSA 3.94, ALE 45

Bh