ČJA 2

16 kropicí konev (1123) — mapa s. 79

1    M         konev (šprickonev 644)

konva (konvja 622, 628, 629, 641, špryckonva 804, 806, špryckondva 806) — komva (komba 430, 607)

konvice

kropice (kropna 417, kropjena 417)

kropička

kropeňice 158, 222 (kropeňička 244)

kropenka

kropáč

kropidlo 333, 453, 457 (kropítko 411)

cefna — cechna 506, 507

giskana (též 835, gy- 801, 820)

zalévačka 730, 746

polevačka 832 (polivok 828)

S          pudlač 462

N          kropicí konev, zalívací k., polívací k., stříkací k., zahradní k., konev na zelejváňí, k. na zalíváňí, k. na políváňí, k. na kropeňí, k. na
stříkání, k. z ružó, k. s cezanem, k. s trachtírem, k. na vodu

2                 Nář. pojmenování kropicí konve, tj. vyšší okrouhlé nádoby opatřené kropítkem sloužící k zalévání rostlin
v zahradě, se diferencují především lexikálně a slovotvorně (např. konev × konvice, kropice × kropeňice × kro-
pička
× kropenka × kropáč × kropidlo); zaznamenán byl též rozdíl morfologický (konev × konva) a rozdíly hlás-
koslovné (např. konva × komva, cefna × cechna).

Při výzkumu byly u výrazu konev, majícího širší význam, často zapisovány i přívlastky (adjektiva, popř.
předložkové vazby), kterými nářeční mluvčí specifikovali sledovanou reálii, např. zalévací konev, polévací k.,
stříkací k., konev na kropení, k. na zalévání, k. na stříkání, konev s růží apod. Vzhledem k tomu, že se – až na
čes. sousloví kropicí konev – těchto zpřesňujících výrazů v běžné komunikaci zpravidla neužívá, nejsou na mapě
vyznačeny. Vytvářejí méně vyhraněné areály: spojení kropicí konev je poměrně časté v Čechách; v střm. a vm.
nář. je běžná vazba konva na zalévání, v okolí Prostějova tvoří menší areál označení zalévací konva; výraz kon-
va na polévání
se nejčastěji objevuje na Zábřežsku a v záp. polovině slez. nář.; ve stř. části slez. dialektů se mís-
ty vyskytlo spojení stříkací konva.

Vedle výrazů původně přejatých (starší konev, novější giskana) byly zachyceny též názvy původu domá-
cího; převážně jsou to substantiva odvozená od slovesa kropit (např. kropice, kropáč, kropidlo), eventuálně po-
doby vzniklé univerbizací (např. zalévačka, polévačka, kropička).

Se spis. jazykem se shodují výrazy (kropicí) konev, kropice, kropička a zast. kropenka.

3                 Proti jednoduchému stavu na Moravě vystupuje složitější jazyková situace v Čechách, ta je charakterizo-
vána především různými odvozeninami od slovesa kropit.

Název konev (včetně nemapovaného sousloví kropicí konev) pokrývá souvislé území zhruba v oblasti střč.
nář. s přesahem na Táborsko a Jindřichohradecko (jako dubletní je dále hojný i v svč. nář.); na Moravě a ve vět-
ší části Slezska je běžná varianta konva.

Pro nář. jzč. je typické pojmenování kropáč. V svč. dialektech jsou nejběžnější výrazy kropice a kropička.
Pojmenování kropice je častější spíše ve střed. části areálu a na širším Vysokomýtsku, odděleně se vyskytuje též
na jz. Jindřichohradecku. Podoba kropička se uchovává především v okrajových oblastech uvedeného území,
dále se dokládá ze sv. Jindřichohradecka. Zejména na Ledečsku byly zapsány názvy kropenka a kropenice.

Ostatní lexémy mají charakter okrajových regionalismů. Slovo cefna se vyskytuje jv. od Jihlavy a sev. od
Nového Města na Mor. Označení giskana pokrývá sev. okraj slez. dialektů. Z Těšínska je doloženo pojmenová-
polévačka a z jz. Uherskobrodska slovo zalévačka.

Ve městech se udržují tradiční názvy, nověji proniká výraz konev.

4    cefna  jen nář.; Jg, Bš Tišnov (Kt cefnička ‚konvice‘) — Hláskovou
úpravou a derivací z nář. ceva ‚roura, trubice‘.

cechna  jen nář.; Jg — Viz cefna.

giskana  jen nář. — Přejato z něm. (Gießkanne).

komva  jen nář. — Viz konva, m regresivní asimilací.

konev  stč., Jg i SSJČ kropicí konev, pol. konew — Přejato z něm.
(sthněm. channa).

konva  jen nář.; Jg mor., SSJ kanva na polievanie — Od konev, viz
tam; změna morfologické charakteristiky (přechod k pro-
dukt. typu žena).

konvice  v sled. významu jen nář.; Jg dem. (SSJČ ‚nádoba uzpůsobe-
ná k snadnému vylévání tekutiny‘) — Derivací a specifikací
od konev, viz tam.

kropáč  v sled. významu jen nář. (SSJČ ‚násadec s otvory u kropicí
konve‘) — Od kropit.


kropenice  v sled. významu jen nář.; Jg, dluž. chropnica — Od kropit.

kropenka  Jg, SSJČ zast. — Od kropit.

kropice  Kt, SSJČ, hluž. krjepjawa — Od kropit.

kropička  SSJČ — Univerbizací spojení kropicí konev.

kropidlo  v sled. významu jen nář.; Jg (SSJČ ‚náčiní ke kropení‘) —
Od kropit.

polévačka  jen nář.; Jg polevačka, SSJ polievacia kruhla, pol. pole-
waczka
— Univerbizací sousloví polévací konev.

pudlač  jen nář.; Jg též pudlačka ‚konev‘ (Bš pudło laš., val. ‚mírka
na obilí; pouzdro‘, pol. pudłak ‚míra medu‘) — Adaptací vý-
razu přejatého z něm.

zalévačka  jen nář. — Univerbizací sousloví zalévací konev.

5    konev Ju 3 — kanta Ju 1, 2, 5–7, Ru 4 — giskana Po 1 — konika Po 1

6    ASJ IV 172

Fi