ČJA 1

32 míč (1871) — mapa s. 117

1    M         míč m. (mič, míček, mík 256, 410) — mlíč (mlíček 316)

míč f. (též 130, 135, 204, 209, 236, též mička 130, též miča 161)

mičuda (mída 158, minda 23)

mičula (mičura 130, 136, mičule 244)

pumlíč (též 442, pumlič, pulmíč 245, pumíč 402, pumrdlíč 223, 249, též 201, též pumrlíč 201,
pumlo 245, pulmo 245, pumlič f. 252)

balón (balon, balónek 106, 124, balonek 113) — baloun (balounek 160, 161)

bolko (bóle n. 738, póle 607, bol m. 106, 107, 118, 119, 814, 45, ból 739, bul 827, bal 801, 818, bolek
106, gumibol 107, 806, bólka 667)

pucka (pótka 626, 628, bótka 629)

habán 732, 735 (haban 732, habaň 713, 731)

S          balda 462, boulák 203, litka 241, dutka 241, klupko 137, 701, mňechura 310, pilamp 703, pilomp 650,
pilant 71

N          balónek, bacalka, bakola, papunec, buchtanec, bapka, cemel, čampule, švestka, hadrák, meruna, kopačka, televizák

2                 Mapa zachycuje nářeční rozdíly v názvu míče, dětské hračky – zpravidla pružné koule, nikoli nafuko-
vacího balónku zavazovaného provázkem. Při výzkumu se zjišťovala nezdrobnělá a neexpresivní pojmenování
spíše menšího míče. Nezaznamenávala se specifikovaná označení druhů míčů pro jednotlivé hry (např. meru-
na
, kopačka ,míč na fotbal‘) a také staré názvy této hračky podomácku zhotovené, plněné obvykle hadry,
chlupy nebo pilinami (jako hadrák, babka, chumeláč, čubrna, pucka, habán). Na mapě jsou zakreslena je-
nom ta pojmenování, která se přenesla i na označení moderního továrního výrobku.

Při kartografování byly zjištěny nejen rozdíly v rovině lexikální, ale především v rovině slovotvorné
a hláskoslovné, i diference rodové. Velká pestrost v pojmenování této základní rekvizity dětských her je mj.
i odrazem citového vztahu k ní, jak o tom svědčí některé neobvykle tvořené podoby (vkladné -l- v názvu
mlíč, expr. sufixy v derivátech mičuda, mičula apod.). Navíc se tu uplatňují i výrazy původem přejaté (balda,
balón, pilamp).

3                 Základním názvem této hračky je v Čechách slovo míč (a jeho slovotvorné a hláskové obměny), na
Moravě a na větší části Slezska pak balón.

Z dalších lexikálních ekvivalentů se častěji vyskytuje pojmenování pucka v jv. Čechách, v sousední jzm.
a jm. oblasti a na Zábřežsku a bolko (s četnými dalšími obměnami) v záp. polovině Slezska. Malý ostrůvek
tvoří název habán na Slovácku.

Je zajímavé, že situace na Moravě je v porovnání s Čechami poněkud jednodušší. Takřka celomoravské

pojmenování balón přesahuje v širokém pruhu celým Polabím až do sz. Čech. Jeho varianta baloun byla za-
chycena řídce a rozptýleně v sev. polovině Čech. Téměř po celých Čechách se objevuje maskulinum
míč (sou-
středěně spíš v jvč. a zm. úseku), k němu se navíc řadí výrazné oblastní ekvivalenty. Nejrozsáhlejší areál tvoří
v svč. nářečích a v přilehlé části středočeské oblasti odvozenina
mičuda, na Benešovsku a roztroušeně i v sev.
Čechách je doložena forma
mičula. V jz. Čechách a na Znojemsku byla zaznamenána hlásková obměna mlíč
(m.). Na ni územně navazuje na dolním toku Sázavy a Berounky kontaminovaná podoba
pumlíč. V širším
Podkrkonoší a v povodí řeky Cidliny je subst.
míč ženského rodu.

Městská mluva se vcelku neliší od venkovského okolí. V Čechách se vedle základního pojmenování
míč, shodného se spis. jazykem, obvykle udržují i tradiční nářeční názvy.

4                 Doklady ze starší literatury samozřejmě označují původní druh míče, plněný hadry, chlupy apod.

balda  v sled. významu jen nář. — Přejaté.

balón  Kt, SSJČ ob., SSJ, hluž. balon, pol. balon ,druh koženého
míče‘ — Přejaté (z italštiny přes fr. a něm.).

baloun  jen nář.; Kt, SSJČ nespis. — Viz balón.

bolko  jen nář.; Kt též bole n., bol, hluž. ból — Přejato z něm.

boulák  jen nář. — Nejspíše odvozením z boule.

dutka  jen nář. (Jg ,věc prázdná, nadutá dechem‘) — Od dutý, tj.
,dutý míč‘.

habán  jen nář.; Kt též habáň, SSJČ nář. ,míč, zprav. hadrový‘ —
Přejato snad z cikánského habanos ,hrací míč‘; může jít
o přenesení významu i z mor. nář. habáň ,choroš, křesací
hubka‘, nebo z háby ,šaty, hadry‘.

klubko  jen nář.; Kt též klubce n. ,míč‘ (Jg ,navinutí příze nebo
niti‘, SSJČ ,kulovité těleso vytvořené vinutím‘, SSJ klbko
,něco smotaného do koule‘) — Souvisí s klubit ,motat
v klubko‘, přenesením.

litka  jen nář. — Od litý, tj. ,litý míč‘.

měchura  v sled. významu jen nář. — Metaforické pojmenování
související s měch, měchýř.

míč  m. stč. mieč, Jg, SSJČ, hluž. mič — Psl. *męčь, od *mękъ-
,měkký‘.

míč  f. jen nář.; Kt — Viz míč m.

mičuda  Kt, SSJČ sport. slang. ,kopací nebo hadrový míč‘ — Expr.
příponou od míč.

mičula  jen nář. — Expr. příponou od míč.

mlíč  jen nář.; Kt — Hlásková obměna slova míč.

pilamp, pilant, pilomp  jen nář.; Kt pilant, SSJ pílus nář., pol.
piłka — Přejato z lat.

pucka  v sled. významu jen nář. (Jg ,puclatá holka‘, Kt ,míč
z chlupů‘, SSJČ pucek říd. ob. ,něco malého, kulatého vů-
bec‘) — Od kořene buc-/puc- ,nadít, nacpat‘, který je i
v čes. buclatý, specifikací významu.

pumlíč  Kt pumrlíč, SSJČ poněkud zast. ob.; říd. pulmíč — Patrně
kontaminací slov pucka a mlíč.

5    míč Ju 2 — mlíč Ru 3 — mič f. Ju 1 — mičuda Ju 3, Ru 4 — pumlíč Ru 2 — balon Ju 4, 5, Ru 2 — balonek Ru 2 — baloun Ru 4 — ból Po
1 — lopta Ju 1–4 — łopta Ju 5 — lobda Ru 4

6    OLA 2292, ALE 490