ČJA 1

188 dřevěná podlaha (154) — mapa s. 357

1    M         podlaha

dška

zem (zém 720)

púda

fuspúdn 640, 642 (fuspudn 675, fuspódn 652, fuspón 647, fuspon 656)

fuspudňa (fuspúdna 640, 643)

S          mosťiny 817, delufka 826, 834, deliny 836

N          fusporna 453

2                 Sledovala se nář. pojmenování pro dřevěnou podlahu v obytné místnosti (ne ve chlévě, ve stáji apod.).
Kromě rozdílů lexikálních (zejména podlaha × zem × půda) byly zachyceny i diference slovotvorné (podla-
ha
× dlážka), příp. morfologické (fuspúdn × fuspudňa).

U výrazů podlaha a zem se objevují také zpřesňující přívlastky dřevěná, prkenná, desková apod.; je to-
mu tak zejména tehdy, když týmž slovem (podlaha nebo zem) je označována zároveň podlaha hliněná. (Po-
ložka podlaha hliněná (156) není zařazena v souboru map pro malou diferencovanost nář. materiálu; téměř
na celém území se užívá výrazů podlaha nebo zem bez ostřejších hranic, převažuje však zem.) Tyto přívlastky
nejsou součástí terminologických označení, proto se k nim při mapování nepřihlíželo.

3                 Základní protiklad je tvořen centrálními výrazy podlaha a zem na jedné straně a okrajovými pojmeno-
váními dlážka a půda, příp. fuspúdn na straně druhé.

Označení podlaha zabírá celé Čechy a přilehlý pruh při zemské hranici na záp. Moravě a dvěma výběž-
ky zasahuje hluboko na moravské území: jeden sahá k Brnu, druhý se táhne přes sm. pohraničí až
k Frenštátu pod Radhoštěm a Vsetínu.

Výraz zem byl zachycen v záp. polovině Moravy (jako výhradní mezi Třebíčí, Mor. Krumlovem a Znoj-
mem a v širokém pruhu od Šumperka ke Kyjovu) a také na velké části Čech (při okrajích hlavně v jzč. nář.;
směrem do středu Čech pojmenování zem ubývá), zde však vždy v dubletě se slovem podlaha.

Téměř celá vých. polovina Moravy a Slezska má výraz dlážka (bez sev. Vsetínska a Frenštátska, kde je
zachováno staré pojmenování podlaha, viz výše). Na Chodsku a Klatovsku bylo zaznamenáno archaické
označení půda, na střední Moravě (především na Brněnsku a Vyškovsku) se rozptýleně vyskytuje přejatý vý-
raz fuspúdn/fuspudňa.

4    deliny  jen nář.; Kt — Rozšířením významu (v nář. zpravidla
pouze ,podlaha ve stáji nebo ve chlévě‘; Bš ,prkenná po-
dlaha v konírně‘); k nář. delina ,podlahové prkno‘. Přeja-
to z střhn. Dehle, sufix -ina podle mostina, podlažina.
Srov. I-190 prkno.

delůvka  jen nář. — Derivací ze zákl. přejatého z něm., viz deliny.

dlážka  v sled. významu jen nář.; Jg, SSJČ nář., SSJ (u všech ,po-
dlaha‘ obecně, nejen dřevěná) — K
dlažiti ,klásti dláhy‘, to
od
dláha pův. asi jakákoli přitesaná deska’.

fuspúdn  jen nář. —  Přejato z něm.

fuspudňa  jen nář. — Viz fuspúdn.

mostiny  v sled. významu jen nář. — Rozšířením významu (v nář.
zpravidla pouze ,podlaha ve stáji nebo ve chlévě‘ — srov.
deliny; tak Bš z Val., Kt
mostina ,podlaha, kupř. v chlé-


vě‘); k mostina (pův. ,mostní trámec‘, pak ,trám v podla-
ze‘: SSJČ ,trám nebo prkno na podlahu‘ — srov. I-190
prkno).

podlaha  Jg, SSJČ, SSJ, pol. podłoga, hluž. podłoga (vše ve význ.
,podlaha‘ obecně, nejen dřevěná) — K
podlažiti ,pokrýt
dla
hami‘, viz dlážka. (Srov. I-196 půda a I-187 strop.).

půda  Jg, SSJČ říd., SSJ zast. (u všech ,podlaha‘ obecně, nejen
dřevěná) — Přenesením z
půda ,země‘ (to z ide. kořene
*ped-). Srov. zem. (Srov. I-196 půda.)

zem  Jg, SSJČ, SSJ (u všech ,podlaha‘ obecně, nejen dřevěná) —
Přenesením, pův. jen ,podlaha z udusané hlíny‘ (tak Bš),
později i dřevěná. (Psl.
*zem’a, to z ide. zákl. *hem-.)
Srov. půda.

5    podlaha Po 1, Ju 1–4, 5, 7, Ru 2–4 — dláška Ju 6, 7, Ru 5 — zem Ru 1, 4 — fuspódn Ju 6

6    ASJ IV 181:7a, AJŚ 368, PLPJ 4, OLA 973

Či