ČJA 1

176 díly plotny (186) — mapa s. 337

1    M         pláty — bloty (blaty 721)

plotny (ploténky 726, 739, plotínky 64) — blotny

plotňe — blotňe

šínyinky 609, 809, 823, 824, 825, 831)

šindele

tály (tálki 21)

blachy

S          plásti 673, 712, 93

2                 Nářeční pojmenování litinových dílů plotny, tj. kovových částí kamen nad ohništěm, jsou vesměs přeja-
ta z němčiny. Pro označení této reálie se terminologizovaly a významově specifikovaly názvy plochých částí
celku, tj. dílů a pásů (např. tály, pláty, šíny, šindele) nebo plurálové tvary názvů pro celou plotnu (plotny).
V rovině morfologické je na mapě vyznačen pouze rozdíl plotny × plotně, v rovině hláskoslovné pak diferen-
ce pl- × bl-.

Výrazy šindele, pláty a šíny někdy označují železné pruty pod díly plotny, nikoli tyto díly samé; v těch-
to případech tudíž nebyly mapovány.

3                 Jednotlivé nář. lexémy vytvářejí řadu nestejně rozlehlých areálů, mezi nimiž v Čechách velikostí převlá-
dá oblast výrazu pláty, na Moravě plotny. Areál slova pláty zaujímá celé Čechy kromě jejich sz. části, kde do-
minuje výraz tály a kromě svč. okraje s pojmenováním šíny. To vytváří další oddělenou oblast také v již. úse-
ku střm. nářečí s přesahem do Čech a porůznu se vyskytuje i ve Slezsku. Pro vých. polovinu Moravy a již. část
Slezska je charakteristický výraz plotny, ve Slezsku ve formě blotně; místy i na vých. Moravy je forma na -ně
doložena. V sz. části Moravy a na sousedním území Čech se vytvořil souvislý areál pojmenování šindele. Ob-
lastní diference hláskoslovné se projevují zejména ve slez. přejetí výslovnosti slov s počátečním bl- (kromě vý-
še uvedeného blotně jsou to dále bloty v záp. části Slezska a blachy na Těšínsku a v bodě 818 na území Pol-
ska).

Pojmenování ve městech, aktivně užívaná jen starou generací, jsou většinou shodná s názvy ve venkov-
ském okolí.


4    blachy  jen nář. (SSJ bl’acha, bl’ach nář., hluž. blach, pol. bla-
cha
vše ,plech‘) — Přejato z něm.

blotně  jen nář. — Hláskovou obměnou z plotně, viz tam.

blotny  jen nář. — Hláskovou obměnou z plotny, viz tam.

bloty  jen nář. (SSJ nář. ,plechy‘) — Specifikací významu slova
přejatého z něm.

plásty  v sled. významu jen nář. (Jg ,něco širokého, co se může
klást ve vrstvách‘, SSJČ ,tenké souvislé vrstvy‘) — Z psl.


*plástъ ,tenká široká vrstva‘ specifikací významu.

pláty  v sled. významu jen nář. (stč. ,plechy‘, Jg a SSJ ,větší, tenčí
ploché kusy něčeho‘, SSJČ ,kovové, říd. dřevěné tenké
desky‘) — Specifikací významu slova přejatého z něm.
(
Platte ,plát, plotna, deska‘).

plotně  jen nář. — Morfologickou obměnou výrazu plotny, viz
tam.

plotny  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu slova pře-
jatého z něm., viz pláty.

šindele  v sled. významu jen nář. — Přenesením významu slova
přejatého z něm.

šíny  v sled. významu jen nář. — Specifikací významu slova přeja-
tého z něm. (
Schiene ,pás‘).

tály  SSJČ poněkud zast. ob. (Jg, SSJ oba ,díl, pás‘) — Specifikací
významu slova přejatého z něm. (
Teil ,část, díl, kus‘).

5    pláti Po 1, Ju 1–4, Ru 4 — plóti Po 1 — plotni Ju 5–7, Ru 2, 3 — plotna Ru 1 — platni Ru 5 — tabule Ru 5

6    AJŚ 297 plotna (nedělená)

Hl