ČJA 1

172 bubínek (kamínka) (187) — mapa s. 329

1    M         bubínek (též 508)

kanónek (-onek 701)

vincek

kotílek (kotlik 614)

kamínka

pecek

botek (butyk 818, bota 637)

čerťík

ďedek

elefant

S          hrnec 462, želez’ňak 819

X          elefant 202, 225

2                 Mapa zachycuje zeměpisné rozšíření nářečních pojmenování pro malá, obvykle válcovitá železná ka-
mínka, spisovně označovaná jako bubínek. Výzkumem bylo zaznamenáno množství metaforických pojmeno-
vání, která jsou poměrně ostře územně vymezena. Pozoruhodná je motivace pojmenování sledované reálie.
Zatímco zejména Moravu charakterizují (vedle většinového označení vincek) metaforická pojmenování s pří-
znakem povahy statické založená na vnější tvarové podobnosti s neživým předmětem (věcí: kanónek, kotý-
lek
, pecek, botek), pojmenování v Čechách jsou s výjimkou většinového označení bubínek motivována po-
dobností s živými bytostmi: dědek a čertík mají společný konotační příznak povahy dynamické (kouřící,
popř. jiskřící), slovo elefant je pak motivováno podobností tvarovou.

Slovníkovou anketou byla navíc doložena řada expresiv odvozených od vlastních jmen. V sv. Čechách

 

 

se poměrně hojně objevilo pojmenování honzík, rozptýleně pak byly zachyceny ojedinělé výrazy další: vašek,
karlík, tonda. Ty nebyly naším výzkumem již zachyceny a tvoří společně s označením vincek osobitou skupi-
nu pojmenování. Hypokoristika zde fungují jako zvláštní prostředek vyjádření emocionality při pojmenování
neživého objektu.

Bubínek je reálie vcelku mladá. Jeho užívání se začalo hromadně šířit až v minulém století, do odlehlej-
ších oblastí východomoravských proniklo málo.

3                 Vedle většinových výrazů bubínek, vincek, kanónek byly doloženy též regionalismy čertík, dědek, ele-
fant
, kotýlek, pecek. Výraz bubínek je rozšířen po celých Čechách, odkud přesahuje až na jz. Moravu. Pře-
vládajícím označením na Moravě a ve Slezsku je slovo vincek. Již. úsek střm. nář. (s ojedinělými přesahy na
sever) se vyděluje pojmenováním kanónek. Jazykovou situaci dotvářejí dále mikroareály označení čertík při
již. úseku bývalé hranice česko-moravské a na Novopacku, dědek (příp. dědeček) v sv. Čechách (zvláště na
Vysokomýtsku), kotýlek na Boskovicku a Novoměstsku a pecek v již. úseku Slezska. Ze sev. Čech je rozptý-
leně doloženo pojmenování elefant.

Nářeční výrazy ve městech se shodují s nářečními výrazy venkovského okolí.

4                 Většina pojmenování vznikla metaforickým nebo metonymickým přenesením. Viz výše v odd. 2.

botek  v sled. významu jen nář.

bubínek  SSJČ

čertík  v sled. významu jen nář.

dědek  v sled. významu jen nář.

elefant  v sled. významu jen nář.

hrnec  v sled. významu jen nář.

kamínka  v sled. významu jen nář. (SSJČ dem. od kamna) — Spe-
cifikací významu.

kanónek  v sled. významu jen nář.

kotýlek  v sled. významu jen nář.

pecek  v sled. významu jen nář.; SSJČ nář., SSJ piecka, pol. pie-
cyk
— Formální deminutivum od slez. pec m., specifikací
významu.

vincek  jen nář.; Kt, SSJČ nář. — Zřejmě z mor. hypokor. Vincek
,Vincenc‘, nelze vyloučit vliv něm. winzig ,malý, drobný‘.

železňák  v sled. významu jen nář.

5    bubínek Ju 2, Ru 1, 4 —  bobárka Ru 5 — čudokajka Ru 4 — kaminka Po 1 — kamna Ru 2 — pécek Ju 7

6    —

Kl